Zaštićeni djelovi prirode

Zaštićeni dijelovi prirode su dijelovi prirode koji su proglašeni zaštićenim u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, a obuhvaćaju zaštićena područja (proglašena u jednoj od devet kategorija zaštite), zaštićene vrste, te zaštićene minerale i fosile. Speleološki objekti su također od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

ZAŠTIĆENA PODRUČJA

Zaštita pojedinih područja danas je još uvijek temeljna metoda očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, a zaštićena područja čine okosnicu sveukupne zaštite i ključne čvorove ekološke mreže, te predstavljaju utočišta i spremnike biološke raznolikosti. U Varaždinskoj županiji ovakvom je zaštitom obuhvaćeno oko 9 % njezine površine.

Saznaj više

Međunarodno zaštićena područja

Na području Varaždinske županije nalazi se dio UNESCO MAB TBR rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Pojam „rezervat biosfere“ ne znači strogu zaštitu područja, već je to naziv koncepta upravljanja područjem koji se temelji na UNESCO-vom programu „Čovjek i biosfera (Man and Biosphere – MAB)“. U okviru programa MAB posebno su razmotreni prekogranični rezervati biosfere (Transboundary Biosphere Reserves – TBR), te su predložene preporuke za njihov razvoj i rad.

Saznaj više

Referentna baza i jedini službeni izvor podataka o zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj je Upisnik zaštićenih područja Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode. www.bioportal.hr

BILJKE, ŽIVOTINJE, GLJIVE

Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN, broj 80/13) proglašavaju se strogo zaštićene vrste biljaka, životinja i gljiva. Strogo zaštićenim vrstama proglašavaju se one zavičajne divlje vrste koje su ugrožene, vrste koje su usko rasprostranjeni endemi ili one divlje vrste koje na taj način moraju biti zaštićene prema propisima Europske unije ili na temelju međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka. Proglašava ih pravilnikom Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, na prijedlog Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama, NN, broj 144/13, 73/16).

Neke od strogo zaštićenih vrsta biljaka, životinja i gljiva nalaze se i na području Varaždinske županije.

Saznaj više

Minerali i fosili

Minerali i fosili koji su značajni zbog svoje rijetkosti, veličine ili izgleda, odnosno obrazovnog i znanstvenog značenja, proglašavaju se zaštićenim dijelovima prirode od strane ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode, na temelju stručnog obrazloženja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Zaštićeni minerali i fosili upisuju se u Upisnik zaštićenih minerala i fosila www.bioportal.hr  koji vodi ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

Saznaj više

SPELEOLOŠKI OBJEKTI

Iako se zaštita prirode uglavnom temelji na zaštiti živih organizama i ekosustava, zaštita geoloških i geomorfoloških prirodnih vrijednosti, odnosno “nežive prirode” ima dugu tradiciju. Speleološki objekti  odn. prirodno formirane podzemne šupljine (špilje, jame, ponori i slično) su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njenu osobitu zaštitu.

Saznaj više

PRAVILA PONAŠANJA

U zaštićenim područjima su dozvoljeni samo zahvati i djelatnosti kojima se ne ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti .

Saznaj više

POSJEĆIVANJE

Zaštićena područja Varaždinske županije otvorena su za svakog dobronamjernog posjetitelja. Postoji mogućnost organiziranog posjećivanja pojedinih zaštićenih područja Varaždinske županije.

Saznaj više
Skip to content