Dravske akumulacije

HR1000013 Dravske akumulacije

Područje očuvanja značajno za ptice (POP)

Županija: Varaždinska, Međimurska

Gradovi/općine u Varaždinskoj županiji: grad Varaždin, općina Cestica, općina Petrijanec, općina Sračinec, općina Trnovec Bartolovečki, općina Martijanec, općina Sveti Đurđ, općina Veliki Bukovec

Opis položaja u Varaždinskoj županiji: područje uz rijeku Dravu od granice sa Slovenijom do kraja akumulacijskog jezera HE Dubrava

Površina: 9.667,3132 ha (cca 6.552,30 ha u Varaždinskoj županiji)

Ciljevi očuvanja:

Skip to content