Aktivnosti

Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ je neprofitna ustanova koja provodi aktivnosti vezane uz zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih područja Varaždinske županije, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima na kojima upravlja, te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Djelatnost

Djelatnost Javne ustanove „PRIRODA Varaždinske županije“ propisana je odredbama Zakona o zaštiti prirode, aktom o osnivanju i statutom. U tom smislu Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Varaždinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Konkretno, aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove usmjerene su na:

  • upravljanje zaštićenim područjima Varaždinske županije (koordinacija svih pitanja i aktivnosti vezanih uz 26 zaštićenih lokaliteta, redoviti nadzor i vođenje baze podataka);
  • unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije (definiranje mjera zaštite i poticanje aktivnosti vezanih uz njihovo očuvanje uz osmišljavanje i realizaciju različitih programa zaštite prirode);
  • promicanje i prezentaciju zaštićenih područja Varaždinske županije (kroz organizaciju javnih predavanja, publikaciju podataka i radova, izradu informativno-edukativnih ploča, poučnih staza i slično);
  • praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije županije (inventarizacija vrsta i staništa te praćenje stanja u područjima ekološke mreže NATURA 2000).

Kroz organizaciju različitih predavanja, izradu i postavljanje informativno-edukativnih ploča i poučnih staza, te izradu i tiskanje informativno-edukativnih publikacija o zaštićenim područjima, Javna ustanova provodi aktivnosti vezane uz edukaciju, senzibilizaciju i upoznavanje šire javnosti s prirodnim vrijednostima Varaždinske županije i problemima zaštite prirode.

Projekti

Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ je pokrenula brojne projekte vezane uz uređenje i zaštitu pojedinih zaštićenih područja Varaždinske županije, čijom je realizacijom unaprijeđeneno stanje pojedinih zaštićenih lokaliteta. Ujedno, kroz partnersku suradnju na projektima predpristupnih fondova EU i pripremu projekata za daljnje financiranje od strane Svjetske banke i fondova EU, ustanova je intenzivirala svoje aktivnosti vezane uz ostvarivanje mogućnosti za financiranje projekata iz različitih izvora.

Učinkovito upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije koja će biti temelj za prijavu projekta koji se priprema za financiranje iz Programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Specifičnog cilja 2. vii Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja. Cilj projekta je osiguravanje budućeg poboljšanog i učinkovitog upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PEM) u Varaždinskoj županiji, uključivo i vrstama te staništima, primarno usmjerenim na područja ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i Gornji tok Drave u Varaždinskoj županiji.
U sklopu projekta planirane su izrade stručnih podloga za buduće učinkovito upravljanje PEM Gornji tok Drave (koja uključuju istraživanja ciljnih vrsta leptira i vretenaca – Euphydryas maturna, Euplagia quadripunctaria*, Coenagrion ornatum, Leucorhinia pectoralis, Ophiogomphus cecilia, kao i planirana istraživanja ciljnih vrsta iz skupine herpetofaune – Bombina bombina, Triturus carnifex, Triturus dobrogicus i Emys orbiculata) i PEM Livade uz Bednju I-V (uključuje praćenja stanja ciljnih vrsta leptira – Lycaena dispar, Euphydryas aurinia, Phengaris teleius) te izrada studijske dokumentacije za prijavu i provedbu projektnog prijedloga obnove staništa na PEM Livade uz Bednju I-V.

Izrađena dokumentacija rezultirat će podacima na temelju kojih će se utvrditi potrebne aktivnosti za provođenje aktivnih mjera te definirati lokacije i aktivnosti potrebne za obnovu i očuvanje ciljnih vrsta i staništa. Planirane aktivnosti usklađene su i s aktivnostima planiranim u okviru Plana upravljanja područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-V i Park-šumom Trakošćan (PU 055), kao i Planom upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007).

TRAJANJE PROJEKTA: 2024. – 2025.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 99.412,94 EUR
NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
PROJEKTNI PARTNERI: /

IZVOR FINANCIRANJA: FZOEU

Čupaj, kosi, invazivce iz prirode odnosi!

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt se odnosi na uklanjanje invazivnih stranih vrsta na lokacijama definiranim Javnim pozivom za neposredno financiranje projekata „Kontrola populacija prioritetnih invazivnih stranih vrsta“ (JP ZO 6/2023) na području Varaždinske županije. U razdoblju od četiri godine na prioritetnim i drugim lokacijama u Varaždinskoj županiji (najvećim dijelom na područjima ekološke mreže Livade uz Bednju I-III) uklanjat će se strane invazivne biljne vrste žljezdasti nedirak (Impatiens glandulifera), prava svilenica (Asclepias syriaca) i zlatnica (Solidago spp.). U okviru projekta planirane su i aktivnosti vezane uz edukaciju i promociju.

TRAJANJE PROJEKTA: 2024. – 2027.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 130.113,88 EUR
NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije
PROJEKTNI PARTNERI: /

IZVOR FINANCIRANJA: FZOEU

InterACT Green - Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt InterACT Green odnosi se na uređenje zaštićenog područja Dravske park-šume kao urbanog šumskog prostora sa zelenom infrastrukturom koja će poticati održivo korištenje sadržaja i usluga šumskog ekosustava. Cilj projekta „InterACT Green“ je revitalizacija i uređenje odabranih dijelova Dravske park šume, uređenje staza i šetnica kroz šumu te revitalizacija dravske špice i riječne rive. U fazi projektiranja, kroz proces participacije, u prostorna rješenja ugradit će se javne potrebe uz korištenje najnovijih dostignuća u krajobraznoj arhitekturi, a sve u skladu s Novim europskim Bauhausom.

S obzirom na negativne utjecaje klimatskih promjena, štetnike i bolesti te negativan ljudski utjecaj, u sklopu projekta, izradit će se studije o procjeni zdravstvenog stanja Dravske park-šume koje će definirati potrebne mjere i zahvate s ciljem smanjenja degradacije šumskog ekosustava i definiranja dugoročnog smjera razvoja predmetnog područja. S ciljem stvaranja dvosmjernog odnosa između upravljačkih struktura i lokalnog stanovništva i što boljeg upravljanja, izradit će se digitalna platforma koja će služiti za prikupljanje podataka te koja će istovremeno pružati potrebne informacije na jednome mjestu za korisnike prostora. Planirane su i različite promotivne aktivnosti (radionice, tiskani materijali, medijske objave i slično) s ciljem promicanja projektnih rezultata i ciljeva te širenja razine svijesti o važnosti očuvanja Dravske park-šume u Varaždinu.

BROJ PROJEKTA: EUI01-272
TRAJANJE PROJEKTA: 01. 03. 2024. – 31. 08. 2027.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 5,166,425.60 EUR (JU VŽ 49.800,00 EUR)
VODEĆI PARTNER: Grad Varaždin
OSTALI PROJEKTNI PARTNERI: Grad Ludbreg, Fakultet organizacije i informatike, Hrvatski šumarski institut, Javna ustanova Priroda Varaždinske županije, Turistička zajednica Grada Varaždina.

IZVOR FINANCIRANJA: EUROPSKA URBANA INICIJATIVA

INTERACT GREEN

LIFE22-NAT-AT-LIFE RESTORE for MDD - Preserving and restoring floodplain forest habitats along the Mura-Drava-Danube rivers

KRATKI OPIS PROJEKTA: Cilj projekta je poboljšanje stanja prioritetnih stanišnih tipova 91E0* i 91F0 (Aluvijalne šume i Poplavne miješane šume), obnovom 29 lokacija uz rijeke i uspostavljanjem 2.472 hektara otpornijih poplavnih šuma, kao i ponovnog povezivanja 54.230 metara riječnih rukavaca i distribucije 966.000 m³ sedimenta kroz riječnu dinamiku u razdoblju od pet godina, zajedničkom suradnjom 17 partnera iz Austrije, Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije.

Projektne aktivnosti Javne ustanove uključuju utvrđivanje postojećeg stanja stranih biljnih invazivnih vrsta na području Dravske park-šume u Varaždinu, kao i njihovo aktivno uklanjanje i praćenje stanja u periodu od 5 godina, uz izradu tematskih promotivno-edukativnih materijala i sadržaja. Projektne aktivnosti također uključuju i uspostavu te provođenje edukativnih programa tzv. Škole uz rijeku, u općinama i gradovima s područja Regionalnog parka Mura-Drava.

BROJ PROJEKTA: 101113557
TRAJANJE PROJEKTA: 01. 10. 2023. – 30. 09. 2028.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 20.024.000,14 EUR (JU VŽ 315.650,00 EUR)
KOORDINATOR PROJEKTA: WWF Austrija

OSTALI PROJEKTNI PARTNERI: Zavod za zaštitu prirode Republike Slovenije, Uprava Nacionalnog parka Dunav-Drava, WWF Mađarska, Slovenska agencija za vode, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Hrvatske vode, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Ured vlade pokrajine Štajerske, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Javno preduzeće “Vojvodinašume”, Slovenski državni gozdovi d.o.o, Regionalna razvojna agencija Jugoistočne Štajerske – Štajerska vulkanska zemlja, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova “PRIRODA Varaždinske županije”, Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode, Uprava Nacionalnog parka Balaton-felvidéki

IZVOR FINANCIRANJA: LIFE PROGRAM 2021. – 2027.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja pripadaju autoru(ima) i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili CINEA-e. Za njih se ne mogu smatrati odgovornima ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje potporu.

 

Logo projekt LIFE RESTORE for MDD

Riverside - Razvoj i zaštita Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
Project ID: HUHR/1901/2.2.1/0122

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt se provodi s ciljem uspostave suradnje između hrvatskih i mađarskih korisnika na području hrvatsko-mađarskog prekograničnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. U tom smislu projekt obuhvaća različite aktivnosti koje se provode u cilju osiguravanja kvalitetnijeg upravljanja zaštićenim područjem uz rijeke (što je ujedno i područje ekološke mreže NATURA 2000), odnosno poboljšanja statusa očuvanosti pripadajućih vrsta i staništa.

Aktivnosti Javne ustanove Varaždinske županije obuhvaćaju veći broj istraživanja vrsta i staništa na području rijeke Drave u Varaždinskoj županiji (Pisces, Odonata, Coleoptera, Lutra lutra, lokacije pogodne za promatranje ptica na rijeci Dravi, pripremu i tisak publikacija o istraživanim vrstama, pripremu i tisak vodiča za promatranje ptica (eng. birdwatching) na području Varaždinske županije, kao i razvoj sustava multimedijske interpretacije prirodnih vrijednosti Dravske park-šume u Varaždinu (izrada multimedijskih aplikacija, nabava opreme).

TRAJANJE PROJEKTA: 1. 09. 2020. – 31. 08. 2022.

VRIJEDNOST PROJEKTA: ukupno 954,250.40 eura (JU VŽ 128,745.88 eura)

VODEĆI PARTNER PROJEKTA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

OSTALI PARTNERI NA PROJEKTU: Nacionalni park Dunav-Drava i Zala iz Mađarske, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Osječko-baranjske županije

IZVOR FINANCIRANJA: Interreg V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014. – 2020. http://www.huhr-cbc.com

Izjava o odricanju odgovornosti: “Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Javne ustanove PRIRODA Varaždinske županije i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.”

Lifeline MDD - Zaštita i obnova ekološke povezanosti u riječnom koridoru Mura-Drava-Dunav kroz međusektorsku suradnju
Project ID: DTP3-308-2.3-lifelineMDD

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projektne aktivnosti usmjerene su na zaštitu i obnovu ekološke povezanosti riječnog koridora Mura-Drava-Dunav kroz suradnju institucija koje djeluju na području planiranog 5-državnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Rezultat zajedničke institucionalne suradnje bit će bolja povezanost i sinergija između različitih ciljeva upravljanja rijekama, kao i poboljšana bioraznolikost i prirodna dinamika rijeka. Zajednička prekogranična strategija upravljanja doprinijeti će zaštiti i obnovi ekoloških koridora, povećati institucionalne kompetencije i uspostaviti suradnju između projektnih partnera i svih dionika koji će sudjelovati u upravljanju budućim 5-državnim rezervatom biosfere.

Aktivnosti Javne ustanove Varaždinske županije obuhvaćaju prijevod i tisak više projektnih publikacija, izradu edukativne slikovnice o riječnim pticama i studije za razvoj didaktičkih programa za prezentaciju prirodnih vrijednosti rijeke Drave u Varaždinskoj županiji, organizaciju više volonterskih akcija i tečaja za voditelje riječnih škola, kao i nabavu opreme potrebne za uspostavu riječne škole na području Varaždinske županije.

TRAJANJE PROJEKTA: 01. 07. 2020. – 31. 12. 2022.

VRIJEDNOST PROJEKTA: ukupno 2,987,789.19 eura (JU VŽ 196,050.00 eura)

VODEĆI PARTNER PROJEKTA: Svjetski fond za zaštitu prirode Austrija – WWF Austria (Austrija)

OSTALI PARTNERI NA PROJEKTU: Sveučilište prirodnih resursa i znanosti Beč (BOKU) (Austrija), Regionalno upravljačko tijelo SO (Austrija), Ured štajerske vlade – Odjel 14 upravljanje vodama, resursima i održivosti (Austrija), Institut Republike Slovenije za zaštitu prirode (Slovenija), Općina Velika Polana (Slovenija), WWF Adria – Udruga za zaštitu prirode i očuvanje bioraznolikosti (Hrvatska), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (Hrvatska), Svjetski fond za zaštitu prirode – WWF Mađarska (Mađarska), Svjetska organizacija za prirodu Adria – Srbija (Srbija), Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Vojvodine (Srbija), Pomgrad – vodnogospodarstveno društvo (Slovenija)

IZVOR FINANCIRANJA: Dunavski transnacionalni program (DTP) Europske unije http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lifelinemdd

Aktivnosti projekta možete pratiti na Facebooku (https://web.facebook.com/lifelinemdd/) i Instagramu (https://www.instagram.com/lifelinemdd/ )

Više o projektu (pdf)

Obnova poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća obnovu i uređenje poučne staze u zaštićenom području Dravske park-šume u Varaždinu, kao i obnovu pratećih informativno-edukativnih sadržaja

TRAJANJE PROJEKTA: rujan 2017. – rujan 2020.

VRIJEDNOST PROJEKTA: cca 700.000,00 kuna

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

PARTNERI NA PROJEKTU: nema

IZVORI FINANCIRANJA: potpora iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (bespovratna sredstva)

STATUS PROJEKTA: U rujnu 2017. godine potpisan je Ugovor o financiranju projekta s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Ugovor o financiranju operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ u provedbi mjere M08 “Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i nalazi se u postupku pripreme za provedbu.

DRAVA LIFE - Integrated River Management

www.drava-life.hr

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt predstavlja dobar primjer međusektorske suradnje kao i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama, a obuhvaća aktivnosti na obnovi staništa, informiranju i podizanju svijesti o Natura 2000 područjima uz rijeku Dravu, kao i izradi smjernica za bolje upravljanje rijekom. Aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije obuhvaćaju izradu i postavljanje više informativno-edukativnih točaka na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima). Cilj aktivnosti jest urediti odmorišta na području uz rijeku Dravu (za lokalno stanovništvo, izletnike i posjetitelje, bicikliste na postojećoj biciklističkoj stazi Mura-Drava bike), povećati svijest lokalnog stanovništva i posjetitelja o potrebi očuvanja vrsta i staništa uz rijeku Dravu, te utjecati na sprečavanje nepoželjnih aktivnosti na tom prostoru.

TRAJANJE PROJEKTA: 1.12.2015.-30.11.2020.

VRIJEDNOST PROJEKTA: ukupno 4.592 898,00 € (Javna ustanova 83.400,00 €)

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatske vode

PARTNERI NA PROJEKTU: WWF Austria, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

IZVORI FINANCIRANJA: Europska komisija je odobrila projekt Drava Life – Integrated River Management kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz program Life 2014. za projekte očuvanja okoliša

STATUS PROJEKTA: Provedba najvećeg dijela projektnih aktivnosti na području Varaždinske županije planirana je u 2018. godini

Tri rijeke = Jedan cilj

„Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog rezervata biosfere, akronim: Tri rijeke=Jedan cilj“

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća različite aktivnosti na području prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koje su se provodile u cilju obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti područja uz rijeku Dravu, te uspostave suradnje između hrvatskih i mađarskih partnera na projektu. Projektne aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije odnosile su se izradu i postavljanje 2 osmatračnice za ptice na području regionalnog parka Mura-Drava u Varaždinskoj županiji zajedno s pratećim info-pločama, nabavu opreme potrebne za promatranje ptica (ključevi za prepoznavanje ptica, dalekozori, spektivi), kao i tiskanje publikacije o pticama uz Dravu u Varaždinskoj županiji.

TRAJANJE PROJEKTA: rujan 2014. – studeni 2015.

VRIJEDNOST PROJEKTA: ukupno 930.662,78 € (Javna ustanova 22.438,00€)

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

PARTNERI NA PROJEKTU: Nacionalni park Duna-Drava iz Mađarske,  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

IZVORI FINANCIRANJA: Projekt je financiran u sklopu Operativnog programa prekogranične suradnje IPA CBC Mađarska – Hrvatska 2007-2013.

STATUS PROJEKTA: Završen, u tijeku nastavak aktivnosti vezano uz promatranje ptica na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji

Info-punkt i poučna staza Trakošćan

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća aktivnosti rekonstrukcije, uređenja i opremanja tzv. ribarske kućice locirane u park šumi Trakošćan (uz Trakošćansko jezero) u prikladan info-punkt za posjetitelje, te osmišljavanje, izradu i postavljanje poučne staze na šetnici oko jezera (cca 20 info-ploča), s ciljem prezentacije prirodnih vrijednosti park-šume Trakošćan i pripadajućeg okolnog područja ekološke mreže NATURA 2000 područja. Realizacijom ovog projekta Trakošćan je dobio još jedan vrijedan sadržaj, kojim su brojnim posjetiteljima po prvi puta prezentirane jedinstvene prirodne vrijednosti ovog poznatog lokaliteta.

TRAJANJE PROJEKTA: travanj 2013.-travanj 2015., planiran nastavak aktivnosti

VRIJEDNOST PROJEKTA: ukupno cca 200 000 € (NIP 170.000,00 €, Javna ustanova i Dvor Trakošćan cca 30.000,00€)

NOSITELJ PROJEKTA: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

PARTNERI NA PROJEKTU: Dvor Trakošćan

IZVORI FINANCIRANJA: Projekt je financiran u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (EU Natura Integration Project – NIP), koji se odvijao u sklopu zajma Svjetske banke (IBRD 8021-HR) a obuhvaćao je ulaganja u ekološku mrežu, informacijski sustav zaštite prirode, te jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom

STATUS PROJEKTA:  U planu je nastavak aktivnosti uređenja šetnice oko Trakošćanskog jezera (prilagodba za osobe s posebnim potrebama), izgradnja mosta preko jezera, te razvoj različitih vidova stručnog vođenja i programa škole u prirodi

Uređenje spomenika prirode „Gaveznica – Kameni vrh“

Uređenje, zaštita i prezentacija  gološkog spomenika prirode „Gaveznica – Kameni vrh“ u Lepoglavi

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća aktivnosti uređenja i znanstveno-popularne prezentacije geološkog spomenika prirode „Gaveznica – Kameni vrh“ u Lepoglavi. Uređeni lokalitet predstavljen je javnosti u travnju 2009. godine, a od 2010. godine organiziran je sustav prihvata i vođenja posjetitelja putem nositelja koncesijskog odobrenja (TKIC iz Lepoglave). U cilju daljnjeg razvoja lokaliteta i povećanja njegove atraktivnosti, te pružanja novih, kvalitetnijih i atraktivnijih sadržaja, na lokalitetu se u sklopu predmetnog projekta konstantno provode aktivnosti vezane uz nadopunu postojeće poučne staze, izradu i postavljanje simulacije lave i vulkanskog grotla na osnovnom ravnjaku lokaliteta, postavljanju ulazne signalizacije i slično.

TRAJANJE PROJEKTA: etapno, od 2007. godine do danas

VRIJEDNOST PROJEKTA: cca 500.000,00 kn

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

PARTNERI NA PROJEKTU: Grad Lepoglava, Udruga „Lepoglavski ahat“, ProGeo Hrvatska – udruga za promicanje i zaštitu geološke baštine, Turističko kulturno informativni centar d.o.o. za turizam i usluge (TKIC), Turistička zajednica grada Lepoglava, Udruga „Agroturistički klaster“

IZVORI FINANCIRANJA: INA d.d. donacija, potpore Hrvatske turističke zajednice, proračun Grada Lepoglave i proračun Varaždinske županije

STATUS PROJEKTA: Planiran je nastavak aktivnosti vezan uz daljnji razvoj znanstveno-popularne prezentacije lokaliteta, uređenja prihvatnog centra za posjetitelje i slično

Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća izradu planova upravljanja za područja ekološke mreže NATURA 2000 koja se nalaze na području Varaždinske županije

TRAJANJE PROJEKTA: planiran

VRIJEDNOST PROJEKTA: temeljem potpisanog sporazuma Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obvezuje se financirati sve opravdane troškove projekta te osigurati nabavu opreme za JU (automobil i slično), dok se županija obvezuje osigurati Javnoj ustanovi potrebnu administrativnu, financijsku i savjetodavnu podršku za provedbu projekta.

NOSITELJ PROJEKTA: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Uprava za zaštitu prirode

PARTNERI NA PROJEKTU: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, suradnici javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode

IZVORI FINANCIRANJA: sredstva operativnog programa EU Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine, sredstva iz proračuna Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

STATUS PROJEKTA: završena je izrada projektne dokumentacije, u tijeku potpisivanje Sporazuma o suradnji između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Varaždinske županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (kao i ostalih županija)

Zaštita i očuvanje bijele rode

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća sufinanciranje naknade vlasnicima/korisnicima kuća i gospodarskih objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda za troškove sanacije odn. održavanja krovišta tih objekata

TRAJANJE PROJEKTA: od 2010. do danas

VRIJEDNOST PROJEKTA: 700,00 kuna po gnijezdu rode, 3 gnijezda, ukupno 2.100,00 kuna godišnje

NOSITELJ PROJEKTA: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

PARTNERI NA PROJEKTU: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

IZVORI FINANCIRANJA: 50% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 50% Proračun Varaždinske županije

STATUS PROJEKTA: U 2017. godini identificirana su tri gnijezda rode, očekuje se potpisivanje  ugovora o sufinanciranju projekta za 2017. godinu između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

Istraživanja

U okviru svojih aktivnosti Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ prikuplja podatke o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije, te su u tom smislu provedena slijedeća istraživanja vrsta i staništa odnosno izrađeni elaborati, stručne podloge te projekti zaštite i obnove:

 

 

tablica

Skip to content