Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)

HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska

Gradovi/općine u Varaždinskoj županiji: općina Veliki Bukovec, općina Mali Bukovec

Opis položaja u Varaždinskoj županiji: područje uz rijeku Dravu nizvodno od akumulacijskog jezera HE Dubrava

Površina: 22.981,5449 ha (cca 1.081,51 ha u Varaždinskoj županiji)

Ciljevi očuvanja:

Skip to content