Dravska park šuma

Kategorija zaštite: park-šuma

Godina proglašenja zaštite: 2001. godina

Akt o proglašenju zaštite: Odluka o proglašenju (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/2001)

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 440

Grad/općina: grad Varaždin

Opis položaja: šumsko područje u sjevernom dijelu grada Varaždina, na sjeveru graniči s rijekom Dravom

Površina zaštićenog područja: 85,74 ha

Natura 2000 područje: POP HR1000013 Dravske akumulacije, POVS HR2001307 Drava akumulacije

Osnovne značajke:

Predstavlja atraktivno šumsko područje velike bioraznolikosti (evidentirano je čak 185 biljnih i 109 životinjskih vrsta) i poznato prirodno izletište uz Dravu koje datira još od 19. stoljeća.

Povijesni podaci:

Prostor današnje šume još od 19. stoljeća predstavlja glavno prirodno izletište građana Varaždina. Tijekom 20. stoljeća u njoj je posađeno raznovrsno alohtono drveće, koje je prostoru dalo i parkovna obilježja. Izgradnjom odvodnog kanala HE Varaždin područje šume je podijeljeno na dva dijela.

Skip to content