Dravska park šuma

Kategorija zaštite: park-šuma

Godina proglašenja zaštite: 2001. godina

Akt o proglašenju zaštite: Odluka o proglašenju (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/2001)

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 440

Grad/općina: grad Varaždin

Opis položaja: šumsko područje u sjevernom dijelu grada Varaždina, na sjeveru graniči s rijekom Dravom

Površina zaštićenog područja: 85,74 ha

Natura 2000 područje: HR1000013 Dravske akumulacije (POP), HR2001307 Drava akumulacije (POVS)

Osnovne značajke:

Najatraktivnije šumsko područje i prirodno izletište uz Dravu u Varaždinskoj županiji i u gornjem dijelu Dravskog ekosustava u Hrvatskoj, karakteristično po svojoj izuzetnoj biološkoj raznolikosti (evidentirano je 185 biljnih i 109 životinjskih vrsta).

Povijesni podaci:

Prostori današnje šume još od 19. stoljeća predstavljaju glavno prirodno izletište građana Varaždina. Tijekom 20. stoljeća u ovim je šumskim prostorima posađeno raznovrsno alohtono drveće, koje je prostoru dalo i parkovna obilježja. Izgradnjom odvodnog kanala HE Varaždin područje šume je podijeljeno na dva dijela.

Skip to content