NATURA 2000 PODRUČJA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN, br. 124/13.) te izmijenjena Uredbom o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN, br. 105/15.), predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Proglašenjem Ekološke mreže, u pravni poredak Republike Hrvatske prenesene su direktive Europske unije: Direktiva o pticama i Direktiva o staništima.

U 2019. godini donesena je Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN, br. 80/19.) te je danom stupanja na snagu ove Uredbe prestala važiti Uredba o ekološkoj mreži (NN, br. 124/13. i 105/15).

U 2023. godini donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN, 119/23).

Područja ekološke mreže Natura 2000 u Varaždinskoj županiji obuhvaćaju cca 16 % njezinog teritorija.

Od ukupno 19 područja, 3 su Područja značajna za očuvanje ptica (POP): Bilogora i Kalničko gorje, Dravske akumulacije i Gornji tok Drave; 7 Područja očuvanja značajnih za vrste i staniše tipove (POVS): područje uz Dravu, dio Kalnika, dio toka Lonje i pojedine špilje; te 9 Posebnih područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (PPOVS): vršni dijelovi Ivančice i Ravne gore, livade uz rijeku Bednju te staništa orhideje jadranske kozonoške.

  • Područja očuvanja značajna za ptice
  • Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove

1. Bilogora i Kalničko gorje

Područje Kalničkog gorja u Varaždinskoj županiji sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje brojnih vrsta ptica (bijela roda, crna roda, crvenoglavi djetlić, crna žuna i druge).

Saznajte više

2. Dravske akumulacije

Područje uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (od granice sa Slovenijom do kraja akumulacijskog jezera HE Dubrava) sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje brojnih vrsta ptica (vodomar, crna roda, crvenokljuna čigra, mala prutka, divlja guska i druge).

Saznajte više

3. Gornji tok Drave

Područje uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (nizvodno od akumulacijskog jezera HE Dubrava) sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje brojnih vrsta ptica (vodomar, bregunica, mala čigra, štekavac i druge).

Saznajte više

4. Cerjanska špilja

Cerjanska špilja (Kraljeva, Repnjak, Čardak špilja) nalazi se na području Ravne gore i sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Saznajte više

5. Zdenec pri Ciglaru

Zdenec pri Ciglaru (Dopolanjščica) je špilja koja se nalazi na području Ravne gore i sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Saznajte više

6. Špilja pod Špicom

Špilja pod Špicom nalazi se na istočnim obroncima brda Špica (Kalničko gorje) i sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova.

Saznajte više

7. Kalnik – Vranilac

Područje vršnog dijela Kalničkog gorja sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova

Saznajte više

8. POVS Dravske akumulacije

Područje uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (od granice sa Slovenijom do kraja akumulacijskog jezera HE Dubrava) sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje brojnih vrsta i stanišnih tipova (vidra, bolen, vijun, veliki potkovnjak, kebrač i druge).

Saznajte više

9. POVS Gornji tok Drave

Područje uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (nizvodno od akumulacijskog jezera HE Dubrava) sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje brojnih vrsta i stanišnih tipova (crveni mukač, veliki dunavski vodenjak, crnka, dabar, barska kornjača i druge).

Saznajte više

10. Vršni dio Ivančice

Područje vršnog dijela Ivančice sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje brojnih vrsta i stanišnih tipova (žuti mukač, alpinska strizibuba, velika sasa, kaćuni i druge).

Saznajte više

11. Vršni dio Ravne gore

Područje vršnog dijela Ravne gore sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje brojnih vrsta i stanišnih tipova (gorski potočar, jelenak, crnkasta sasa, tisa i druge).

Saznajte više

12. Livade uz Bednju I

Područje uz tok rijeke Bednje (izvorišni dio – Trakošćan – Bednja – Rinkovec) sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta (leptiri) i stanišnih tipova.

Saznajte više

13. Livade uz Bednju II

Područje uz tok rijeke Bednje (Lepoglava – Ivanec – Stažnjevec - Margečan) sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta (leptiri) i stanišnih tipova.

Saznajte više

14. Livade uz Bednju III

Područje uz tok rijeke Bednje (Presečno – Novi Marof – Ključ – Orehovec) sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta (leptiri) i stanišnih tipova.

Saznajte više

15. Livade uz Bednju IV

Područje uz tok rijeke Bednje (Retkovec Svibovečki – Grešćevina) sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta (leptiri) i stanišnih tipova.

Saznajte više

16. Livade uz Bednju V

Područje uz tok rijeke Bednje (Slanje – Hrastovsko) sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta (leptiri) i stanišnih tipova.

Saznajte više

17. Ljubeščica

Livadne površine južno od nasela Ljubeščica sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta (jadranska kozonoška) i stanišnih tipova.

Saznajte više

18. Livade kod Hudinčeca

Livadne površine oko sela Hudinčeci sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta (jadranska kozonoška) i stanišnih tipova.

Saznajte više

19. Lonja

Područje dijela toka rijeke Lonje (Breznički Hum – Jarek Bisaški) sastavni je dio ekološke mreže Natura 2000. To je područje značajno za očuvanje vrsta (školjka obična lisanka) i stanišnih tipova.

Saznajte više
Bioportal www.iszp.hr
Skip to content