Platana u Varaždinu – pojedinačno stablo

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo

Godina proglašenja zaštite: 1975. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode SRH br. Up/I°42-1975.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 319

Grad/općina: grad Varaždin

Opis položaja: pored deseterokatnice u stambenom naselju Banfica u sjevernom dijelu grada Varaždina, na križanju Koprivničke i Vukovarske ulice

Površina zaštićenog područja: pojedinačni objekt

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Platana na Banfici u Varaždinu (Platanus x hispanica, P. x acerifolia – hibridna, javorolisna platana) visine preko 22 m, prsnog promjera od gotovo 200 cm, vrlo široke i razgranate krošnje.  Njezina se starost procjenje na više od 100 godina, a s obzirom na svoje dimenzije predstavlja ukras stambenog naselja Banfica.

Povijesni podaci:

Platana u Varaždinu ostatak je nekadašnjeg drvoreda posađenog uz pješačku stazu koja je iz grada preko oranica vodila do rijeke Drave. Drvored se sastojao od različitih vrsta drveća, a platana na Banfici je jedino stablo koje je preživjelo do naših dana.

Skip to content