Platana u Varaždinu – pojedinačno stablo

Kategorija zaštite: spomenik parkovne arhitekture – pojedinačno stablo

Godina proglašenja zaštite: 1975. godine

Akt o proglašenju zaštite: Rješenje Republičkog zavoda za zaštitu prirode SRH br. Up/I°42-1975.

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 319

Grad/općina: grad Varaždin

Opis položaja: pored deseterokatnice u stambenom naselju Banfica u sjevernom dijelu grada Varaždina, na križanju Koprivničke i Vukovarske ulice

Površina zaštićenog područja: pojedinačni objekt

Natura 2000 područje: NE

Osnovne značajke:

Platana na Banfici u Varaždinu (Platanus acerifolia – javorolisna) visine preko 17 m, prsnog promjera većeg od 180 cm, te vrlo široke i razgranate krošnje.  Njezina se starost procjenju na 100-tinjak godina, a obzirom na svoje dimenzije predstavlja ukras stambenog naselja Banfica.

Povijesni podaci:

Platana na Banfici u Varaždinu je ostatak nekadašnjeg drvoreda sastavljenog od različitih vrsta drveća, a zasađenog uz nekadašnju pješačku stazu koja je iz grada vodila do rijeke Drave.

Skip to content