Vršni dio Ivančice

HR2000371 Vršni dio Ivančice 

Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS)

Županija: Varaždinska, Krapinsko-zagorska

Gradovi/općine u Varaždinskoj županiji: grad Lepoglava, grad Ivanec

Opis položaja u Varaždinskoj županiji: područje vršnog dijela Ivančice

Površina: 6.075,1956 ha (u Varaždinskoj županiji 1.864,57 ha)

Ciljevi očuvanja:

Skip to content