Ekološka Mreža

Ekološka mreža je sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti. Njezini dijelovi povezuju se prirodnim ili umjetnim ekološkim koridorima.

Što je NATURA 2000?

Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije, sastavljena od područja važnih za očuvanje europski ugroženih vrsta i staništa.

Saznaj više

NATURA 2000 PODRUČJA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013) i predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Čine ju područja očuvanja značajna za ptice (POP) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS).

Područja ekološke mreže Natura 2000 nalaze se i u Varaždinskoj županiji, te obuhvaćaju cca 16 % njezinog teritorija.

Saznaj više
Bioportal www.iszp.hr

Ocjena prihvatljivosti

Najvažniji mehanizam zaštite područja ekološke mreže jest postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu svih planova, programa i zahvata koji mogu imati značajan utjecaj na područja ekološke mreže (OPPPZEM).

Saznaj više
Skip to content