Što je natura 2000?

Ekološka mreža Natura 2000 je europska mreža sastavljena od područja u kojima se nalaze prirodni stanišni tipovi i staništa divljih vrsta od interesa za Europsku uniju, a omogućuje očuvanje ili, kad je to potrebno, povrat u povoljno stanje očuvanja određenih prirodnih stanišnih tipova i staništa vrsta u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti.

Dosad je u ekološku mrežu uključeno oko 27.800 područja na gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. Natura 2000 temelji se na direktivama EU, područja se biraju temeljem stručnih kriterija, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima interes i dobrobit ljudi koji u njima žive. To je temeljni program kojim Europska unija pokušava zaustaviti gubitak vrsta i staništa na svojem teritoriju.


EU DIREKTIVE – TEMELJ MREŽE NATURA 2000

Direktiva o pticama (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) i Direktiva o staništima (Council Directive 92/43/EEC) predstavljaju temelj zakonodavstva EU u zaštiti prirode.

Ta dva propisa zajedno postavljaju ambiciozni visoki standard očuvanja prirode za sve države članice EU-a. Njihova provedba odvija se u prvom redu kroz uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000. Svaka zemlja članica EU pridonosi ovoj mreži izdvajanjem najvažnijih područja za pojedine vrste i stanišne tipove navedene u dodacima direktiva.

Sukladno Direktivi o pticama, za ptičje vrste države proglašavaju Posebna zaštićena područja (eng. Special Protection Areas – SPA). U hrvatskom zakonodavstvu SPA je POP (Područje očuvanja značajno za ptice).

Direktiva o staništima pokriva sve ostale europske vrste i stanišne tipove za koje su države članice obvezne odrediti Posebna područja očuvanja (eng. Special Areas of Conservation – SAC). U hrvatskom zakonodavstvu SAC je PPOVS (Posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove).

Područja od značaja za Zajednicu (eng. Sites of Community Importance – SCI) su područja koja u biogeografskoj regiji ili regijama kojima pripadaju znatno doprinose u održanju ili obnavljanju povoljnog stanja očuvanja tipova prirodnih staništa i vrsta s dodataka direktiva i koja značajno doprinose koherenciji mreže Natura 2000 odnosno doprinose očuvanju bioraznolikosti unutar dotične regije. U hrvatskom zakonodavstvu SCI je POVS (Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove).

Ova područja zajedno čine mrežu Natura 2000.

Skip to content