Što je natura 2000?

Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije, sastavljena od područja važnih za očuvanje europski ugroženih vrsta i staništa. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta, te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova. Dosad je u ovu ekološku mrežu uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. Natura 2000 se temelji na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima interes i dobrobit ljudi koji u njima žive. To je temeljni program kojim Europska unija pokušava zaustaviti gubitak vrsta i staništa na svojem teritoriju.


EU DIREKTIVE – TEMELJ MREŽE NATURA 2000

Direktiva o zaštiti ptica (Directive 2009/147/EC; kraće: Direktiva o pticama) i Direktiva o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC; kraće: Direktiva o staništima) predstavljaju temelj EU zakonodavstva u zaštiti prirode. Ta dva propisa zajedno postavljaju ambiciozni visoki standard očuvanja prirode za sve države članice EU-a. Njihova provedba odvija se u prvom redu kroz uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000. Svaka zemlja članica EU pridonosi ovoj mreži izdvajanjem najvažnijih područja za svaku pojedinu vrstu i stanišni tip naveden u odgovarajućim dodacima direktiva. Sukladno Direktivi o pticama, za ptičje vrste države proglašavaju područja posebne zaštite (Special Protection Areas – SPA). Direktiva o staništima pokriva sve ostale europske vrste i stanišne tipove za koje su države članice obvezne odrediti posebna područja očuvanja (Special Areas of Conservation – SAC), nakon što prođu provjeru i dobiju odobrenje Europske komisije. Ove dvije skupine područja zajedno čine mrežu Natura 2000.

Skip to content