Regionalni park Mura – Drava

Kategorija zaštite: regionalni park

Godina proglašenja zaštite: 2011. godina

Akt o proglašenju zaštite: Uredba o proglašenju regionalnog parka Mura-Drava (Narodne novine, 22/2011)

Registarski broj u Upisniku zaštićenih područja: 466

Županije: Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska i Osječko-baranjska županija

Grad/općina: grad Varaždin, općina Cestica, općina Petrijanec, općina Sračinec, općina Trnovec Bartolovečki, općina Martijanec, općina Sveti Đurđ, općina Mali Bukovec, općina Veliki Bukovec (u Varaždinskoj županiji)

Opis položaja: područje uz rijeke Muru i Dravu

Površina zaštićenog područja: 87.680,52 ha (ukupno), 9.794,61 ha (u Varaždinskoj županiji)

Natura 2000 područje: POP HR1000013 Dravske akumulacije, POP HR1000014 Gornji tok Drave, POVS HR2001307 Drava akumulacije i POVS HR5000014 Gornji tok Drave u Varaždinskoj županiji

Osnovne značajke:

Regionalni park obuhvaća cijele tokove rijeka Mure i Drave i njihova poplavna područja u RH.

Rijeke Mura i Drava među posljednjim su nizinskim rijekama u srednjoj Europi koje karakterizira doprirodni tok. Ovo područje odlikuje velika bioraznolikost, georaznolikost i krajobrazna raznolikost, kao i bogata kulturno-tradicijska baština.

Osobito su značajna vlažna staništa koja spadaju među najugroženije tipove staništa u Europi, a zaštićena su i na nacionalnoj razini: poplavne šume, vlažni travnjaci, mrtvi rukavci, napuštena korita i meandri, sprudovi i strme odronjene obale u kojima se gnijezde strogo zaštićene vrste ptica.

Na području rijeka Mure i Drave zabilježeno je oko 300 vrsta vaskularne flore i 19 vrsta sisavaca; vlažna staništa ovih rijeka pogodna su staništa za brojne vrste gmazova i vodozemaca, a značajna je i bogata fauna vretenaca i leptira. Drava je ujedno ribljim vrstama najbogatija rijeka u Hrvatskoj, od kojih je pet regionalnih endema dunavskog slijeva. Posebno treba istaknuti izuzetno bogatu ornitofaunu (zabilježeno je čak 200 vrsta ptica uz Dravu u Varaždinskoj županiji).

Područje Regionalnog parka „Mura-Drava“ u velikom se dijelu preklapa s područjima ekološke mreže Natura 2000 koja su proglašena sukladno europskim direktivama. Također, ovaj prostor predstavlja jezgru pentalateralnog Rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“.

Povijesni podaci:

Hidrotehnički radovi tijekom protekla tri stoljeća znatno su izmijenili i skratili tok rijeka Mure i Drave, a njihova poplavna područja ograničili nasipima. Na rijeci Dravi uzvodno od Donje Dubrave izgrađene su 23 hidroelektrane. Od tog broja, tri hidroelektrane s akumulacijama nalaze se jednim dijelom i u Varaždinskoj županiji . Osim poplavljivanja prostora riječnog toka i okolnih šuma akumulacijskim jezerima, utjecaji hidroelektrana očituju se i kroz promjene vodostaja, smanjene količine riječnih sedimenata, te produbljivanje riječnog korita.

Skip to content