Pravila ponašanja

ZAŠTIĆENA PODRUČJA

U zaštićenim područjima su dozvoljeni samo zahvati i djelatnosti kojima se ne ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti.

Pravila ponašanja u zaštićenim područjima ne dopuštaju:

 • bacanje otpada u prirodu;
 • slobodno paljenje vatre;
 • oštećivanje drveća, grmlja i njihovih mladica;
 • čupanje i sabiranje prizemnog bilja s korijenjem, lukovicama i gomoljima;
 • hvatanje i uznemiravanje životinja;
 • uništavanje i oštećivanje nastambi životinja i njihovih razvojnih oblika;
 • kampiranje;
 • off-road vožnju i vožnju motornim vozilima;
 • oštećivanje informativnih tabli, oznaka, igrala, odmarališta, klupica, koševa i ostale komunalne opreme.

Smeće bacamo u koševe i vodimo pse na uzici.

Pravna ili fizička osoba koja namjerava provoditi zahvat na zaštićenom području, za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, dužna je ishoditi dopuštenje tijela nadležnog za poslove zaštite prirode.

Upravno tijelo županije nadležno za poslove zaštite prirode izdaje dopuštenja i utvrđuje uvjete zaštite prirode prije pokretanja postupka lokacijske dozvole za zahvat na području spomenika prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture.

Pravna ili fizička osoba koja namjerava provoditi znanstvena i/ili stručna istraživanja u zaštićenom području također je dužna ishoditi dopuštenje od upravnog tijela županije nadležnog za poslove zaštite prirode.

OČUVANJE DIVLJIH VRSTA U PRIRODI

Kako bi sačuvali osjetljive i ugrožene biljne i životinjske vrste, u prirodi koristimo označene pješačke staze i šumske puteve.

Zabranjeno je smanjiti broj jedinki u pojedinoj populaciji zavičajne divlje vrste (biljaka, životinja, gljiva, lišajeva i algi), smanjiti ili oštetiti njezino stanište ili pogoršati njezine životne uvjete do mjere da ta populacija postane ugrožena.

Zabranjene radnje sa strogo zaštićenim vrstama su:

 • branje, rezanje, sječa, iskopavanje, sakupljanje ili uništavanje jedinki biljaka, gljiva, lišajeva i algi iz prirode u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti;
 • svi oblici namjernog hvatanja ili ubijanja strogo zaštićenih vrsta životinja;
 • namjerno uznemiravanje strogo zaštićenih vrsta životinja (posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije),
 • namjerno uništavanje, oštećivanje ili uklanjanje svih razvojnih oblika, gnijezda ili legla strogo zaštićenih vrsta životinja;
 • oštećivanje ili uništavanje područja razmnožavanja ili odmaranja strogo zaštićenih vrsta životinja.

Svaka osoba dužna je prijaviti Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu slučajno uhvaćene i/ili usmrćene strogo zaštićene životinje.

MINERALI I FOSILI

Pronalazak minerala i fosila iznimnog zbog svoje rijetkosti, veličine, izgleda ili obrazovnog i znanstvenog značaja nalaznik je dužan prijaviti ministarstvu nadležnom za poslove zaštite prirode u roku od osam dana od dana pronalaska.

Pravna ili fizička osoba koja namjerava uzimati minerale ili fosile iz prirode radi stavljanja u promet dužna je ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Pravna ili fizička osoba koja planira provoditi istraživanje nalazišta zaštićenog minerala i fosila dužna je ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

SPELEOLOŠKI OBJEKTI

Speleološki objekti su u vlasništvu Republike Hrvatske i kao takvi se nalaze pod njenom posebnom zaštitom.

Zabranjene radnje u speleološkim objektima su:

 • oštećivanje, uništavanje i odnošenje siga, živog svijeta, fosilnih, arheoloških i drugih nalaza;
 • odlaganje otpada ili ispuštanje otpadnih tvari;
 • provođenje zahvata i aktivnosti kojima se mijenjaju stanišni uvjeti u speleološkom objektu.

O otkriću speleološkog objekta nalaznik je dužan obavijestiti ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode i Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu u roku od osam dana od otkrića.

Pravna ili fizička osoba koja planira provedbu zahvata ili obavljanje radnji ili istraživanja u speleološkom objektu (ili njegovu nadzemlju) koji utječu na temeljna obilježja, uvjete i živi svijet u speleološkom objektu, dužna je ishoditi dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Skip to content