Zaštita osobnih podataka – GDPR

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA – GDPR

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj uređuje se UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine”, broj 42/18).

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Ukoliko imate pitanja o zaštiti privatnosti molimo kontaktirajte nas na:

Tel: 00385 (0)42 300 640
Fax: 00385 (0)42 300 641
Elektronička pošta: zastita.prirode@vz.t-com.hr
Adresa: Stanka Vraza 4, 42 000 Varaždin

Izjava o zaštiti privatnosti
Službenik za informiranje

 

Skip to content