Zaštitna arheološka istraživanja u Vindiji

Pod vodstvom dr. sc. Ivora Karavanića, redovitog profesora Filozofskog fakulteta u Zagrebu, u špilji Vindija započinju zaštitna arheološka istraživanja, koja se odnose na zaštitno ravnanje i čišćenje jednog od preostalih unutarnjih profila Vindije. Tim povodom je na lokaciji istraživanja, a u cilju usklađivanja mišljenja oko obuhvata zahvata, održan sastanak na kojem su prisustvovali članovi istraživačkog tima, kao i predstavnici Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija, Gradskog muzeja u Varaždinu, Općine Donja Voća i JU Priroda Varaždinske županije.

U znanstvenom smislu, profili koji su ostali u Vindiji najvažniji su dio nalazišta, a unutarnji profil na kojem će se provoditi istraživanja posebno je ugrožen devastacijama ljudi i prirodnim procesima. Planirana arheološka iskopavanja po obimu će biti minimalna, a obuhvatit će zaštitno ravnanje sa svrhom postizanja bolje stabilnosti profila i uzimanja uzoraka iz sedimenta. Uzorci uzeti tijekom rada na profilu analizirati će se najsuvremenijim metodama (AMS radiokarbonska, sedimentološka, mikromorfološka ekstrakcija DNK iz sedimenta), a dobiveni rezultati trebali bi upotpuniti dosadašnje spoznaje o Vindiji.

Nositelj ovih istraživanja je Arheološki muzej u Zagrebu, kojemu su financijska sredstva osigurana od strane Ministarstva kulture i medija. Sama istraživanja trebala bi završiti do kraja rujna ove godine.

Skip to content