ZAŠTITA PRIRODE U HRVATSKOJ

Priroda i dijelovi prirode od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. U Hrvatskoj, kao i u svijetu, priroda je pod stalnim pritiskom ljudskih djelatnosti. Iako se ulažu značajniji napori za očuvanje, sastavnice prirode sve su ugroženije.

INSTITUCIONALNI I ZAKONODAVNI OKVIR

U Republici Hrvatskoj je uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir kojim se provode aktivnosti  očuvanja bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti. Također, uspješno se provodi povezivanje i usklađivanje državnog sustava s međunarodnim sustavom zaštite prirode.

Upravne i stručne poslove zaštite prirode obavlja Ministarstvo i upravno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite prirode, dok stručne poslove zaštite prirode obavlja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

KATEGORIJE ZAŠTITE PRIRODE

U Republici Hrvatskoj na snazi je Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18), kojim su utvrđene sljedeće kategorije zaštićenih područja:

KATEGORIJA ZAŠTITE: STROGI REZERVAT OPIS KATEGORIJE: Područje kopna i/ili mora s neizmijenjenom ili neznatno izmijenjenom sveukupnom prirodom, a namijenjen je isključivo očuvanju izvorne prirode. U strogom rezervatu zabranjene su gospodarske i druge djelatnosti. U strogom rezervatu može se dopustiti posjećivanje, obavljanje istraživanja i praćenja stanja prirode (dozvole izdaje Ministarstvo). RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: Vlada RH
KATEGORIJA ZAŠTITE: NACIONALNI PARK OPIS KATEGORIJE: Prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti koje obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava, a prvenstveno je namijenjen očuvanju izvornih prirodnih i krajobraznih vrijednosti. Ima i znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te rekreativnu namjenu. U nacionalnom parku su dopušteni zahvati i djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost prirode, zabranjena je gospodarska uporaba prirodnih dobara (dozvole izdaje Ministarstvo). RAZINA UPRAVLJANJA: državna PROGLAŠENJE: Hrvatski sabor
KATEGORIJA ZAŠTITE: POSEBNI REZERVAT OPIS KATEGORIJE: Područje kopna i/ili mora od osobitog značenja zbog jedinstvenih, rijetkih ili reprezentativnih prirodnih vrijednosti, ili je ugroženo stanište ili stanište ugrožene divlje vrste, a prvenstveno je namijenjen očuvanju tih vrijednosti. Posebni rezervat može biti: floristički, mikološki, šumske i druge vegetacije, zoološki (ornitološki, ihtiološki i dr.), geološki, paleontološki, hidrogeološki, hidrološki, rezervat u moru i dr. U posebnom rezervatu nisu dopuštene radnje i djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom (branje i uništavanje biljaka, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, uvođenje novih bioloških svojti, melioracijski zahvati, razni oblici gospodarskog i ostalog korištenja i slično). RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: Vlada RH
KATEGORIJA ZAŠTITE: PARK PRIRODE OPIS KATEGORIJE: Prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima. U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga. RAZINA UPRAVLJANJA: državna PROGLAŠENJE: Hrvatski sabor
KATEGORIJA ZAŠTITE: REGIONALNI PARK OPIS KATEGORIJE: Prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi. Dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga. RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba
KATEGORIJA ZAŠTITE: SPOMENIK PRIRODE OPIS KATEGORIJE: Pojedinačni neizmijenjeni dio prirode koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost. Spomenik prirode može biti geološki (paleontološki), geomorfološki (špilja,jama), hidrološki (vodotok, slap), botanički (značajni primjerak biljnog svijeta i dr.) mali botanički i zoološki lokalitet i drugo. Na spomeniku prirode i u njegovoj neposrednoj blizini koja čini sastavni dio zaštićenog područja nisu dopuštene radnje koje ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti. RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba
KATEGORIJA ZAŠTITE: ZNAČAJNI KRAJOBRAZ OPIS KATEGORIJE: Prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti, bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje. U značajnom krajobrazu nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen. RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba
KATEGORIJA ZAŠTITE: PARK-ŠUMA OPIS KATEGORIJE: Prirodna ili sađena šuma, veće bioraznolikosti i/ili krajobrazne vrijednosti, a koja je namijenjena i odmoru i rekreaciji. U park-šumi su dopušteni samo oni zahvati i radnje čija je svrha njezino održavanje ili uređenje. RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba
KATEGORIJA ZAŠTITE: SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE OPIS KATEGORIJE: Umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park), koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu i odgojno-obrazovnu vrijednost. Na spomeniku parkovne arhitekture nisu dopušteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle promijeniti ili narušiti vrijednosti zbog kojih je zaštićen. RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba

 

POSTUPAK PROGLAŠAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Postupak proglašavanja zaštićenih dijelova prirode u Republici Hrvatskoj definiran je odredbama Zakona o zaštiti prirode, a sastoji se od:

  • Davanja inicijative za pokretanje postupka zaštite (bilo koji zainteresirani subjekt);
  • Izrade Stručne podloge kojom se utvrđuju vrijednosti područja koje se predlaže zaštititi i način upravljanja tim područjem (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu);
  • Donošenja izjave o osiguranim sredstvima za upravljanje zaštićenim područjem (Hrvatski sabor za kategorije nacionalni park i park prirode, vlada RH za kategorije strogi i posebni rezervati, županijska skupština za kategorije regionalni park, značajni krajobraz, spomenik prirode, park-šumu i spomenik parkovne arhitekture);
  • Provođenja javnog uvida u predloženi akt o proglašenju zaštićenog područja i stručnu podlogu s kartografskom dokumentacijom (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode za kategorije nacionalni park, park prirode, te strogi i posebni rezervat, županijska skupština za kategorije regionalni park, značajni krajobraz, spomenik prirode, park-šumu i spomenik parkovne arhitekture);
  • Donošenja akta o proglašenju zaštite (Hrvatski sabor za kategorije nacionalni park i park prirode, vlada RH za kategorije strogi i posebni rezervati, županijska skupština za kategorije regionalni park i značajni krajobraz, uz prethodnu suglasnost određenih institucija).
Skip to content