ZAŠTITA PRIRODE U HRVATSKOJ

Priroda i dijelovi prirode od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu. U Hrvatskoj, kao i u svijetu, priroda je pod stalnim pritiskom ljudskih djelatnosti. Iako se ulažu značajniji napori za očuvanje, sastavnice prirode sve su ugroženije.

INSTITUCIONALNI I ZAKONODAVNI OKVIR

U Republici Hrvatskoj uspostavljen je zakonodavni i institucionalni okvir za provedbu aktivnosti očuvanja bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti. Također, uspješno se provodi povezivanje i usklađivanje državnog sustava s međunarodnim sustavom zaštite prirode.

Upravne i stručne poslove zaštite prirode obavlja Ministarstvo i upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove zaštite prirode.

zastita prirode dijagram

Uprava za zaštitu prirode obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti i georaznolikosti, ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, očuvanje i zaštitu dijelova prirode uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže, izvršavanjem, odnosno osiguravanjem izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode obavlja stručno-analitičke poslove iz područja zaštite prirode i zaštite okoliša te prikuplja i objedinjava podatke i informacije o svim sastavnicama okoliša i pritiscima na okoliš i prirodu, vodi i razvija informacijske sustave okoliša i prirode, radi analize, priprema izvješća i podloge o stanju okoliša i prirode te stručna mišljenja glede očuvanja prirode i održivosti korištenja prirodnih dobara, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže.

INSTITUCIJE U ZAŠTITI PRIRODE DJELOKRUG
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
(Uprava za zaštitu prirode i Zavod za zaštitu okoliša i prirode)
Upravni, stručni i stručno-analitički poslovi
Upravna tijela jedinica područne (regionalne) samouprave nadležna za zaštitu prirode Upravni i stručni poslovi
Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode Upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode, stručni poslovi
Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode čiji su osnivači predstavnička tijela jedinica područje (regionalne) samouprave Upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, upravljanje područjima ekološke mreže, stručni poslovi

 

Nadležno upravno tijelo za zaštitu prirode u Varaždinskoj županiji
Varaždinska županija
Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša
Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin
Tel. 042 660 322
e-mail: valentina.stancin@vzz.hr

 

 

KATEGORIJE ZAŠTITE PRIRODE

U Republici Hrvatskoj na snazi je Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), kojim su utvrđene sljedeće kategorije zaštićenih područja:

KATEGORIJA ZAŠTITE: STROGI REZERVAT OPIS KATEGORIJE: Područje kopna i/ili mora s neizmijenjenom ili neznatno izmijenjenom sveukupnom prirodom, a namijenjen je isključivo očuvanju izvorne prirode. U strogom rezervatu zabranjene su gospodarske i druge djelatnosti. U strogom rezervatu može se dopustiti posjećivanje, obavljanje istraživanja i praćenja stanja prirode (dozvole izdaje Ministarstvo). RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: Vlada RH
KATEGORIJA ZAŠTITE: NACIONALNI PARK OPIS KATEGORIJE: Prostrano, pretežno neizmijenjeno područje kopna i/ili mora iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti koje obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava, a prvenstveno je namijenjen očuvanju izvornih prirodnih i krajobraznih vrijednosti. Ima i znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te rekreativnu namjenu. U nacionalnom parku su dopušteni zahvati i djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost prirode, zabranjena je gospodarska uporaba prirodnih dobara (dozvole izdaje Ministarstvo). RAZINA UPRAVLJANJA: državna PROGLAŠENJE: Hrvatski sabor
KATEGORIJA ZAŠTITE: POSEBNI REZERVAT OPIS KATEGORIJE: Područje kopna i/ili mora od osobitog značenja zbog jedinstvenih, rijetkih ili reprezentativnih prirodnih vrijednosti, ili je ugroženo stanište ili stanište ugrožene divlje vrste, a prvenstveno je namijenjen očuvanju tih vrijednosti. Posebni rezervat može biti: botanički, posebni rezervat šumske vegetacije, zoološki, herpetološki, ihtiološki, ornitološki, posebni rezervat u moru i dr. U posebnom rezervatu nisu dopuštene radnje i djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervatom.
RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: Vlada RH
KATEGORIJA ZAŠTITE: PARK PRIRODE OPIS KATEGORIJE: Prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima. Ima i znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu te rekreativnu namjenu. U parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloga. RAZINA UPRAVLJANJA: državna PROGLAŠENJE: Hrvatski sabor
KATEGORIJA ZAŠTITE: REGIONALNI PARK OPIS KATEGORIJE: Prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima i krajobraznim vrijednostima karakterističnim za područje na kojem se nalazi. Dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga. RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba
KATEGORIJA ZAŠTITE: SPOMENIK PRIRODE OPIS KATEGORIJE: Pojedinačni neizmijenjeni dio prirode koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.
Spomenik prirode može biti geološki, geomorfološki, hidrološki, botanički, zoološki, paleontološki i dr.
Na spomeniku prirode dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se ne ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti.
RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba
KATEGORIJA ZAŠTITE: ZNAČAJNI KRAJOBRAZ OPIS KATEGORIJE:Prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje. U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen. RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba
KATEGORIJA ZAŠTITE: PARK-ŠUMA OPIS KATEGORIJE: Prirodna ili sađena šuma, veće bioraznolikosti i/ili krajobrazne vrijednosti, a koja je namijenjena i odmoru i rekreaciji. U park-šumi dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašena. RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba
KATEGORIJA ZAŠTITE: SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE OPIS KATEGORIJE: Umjetno oblikovani prostor (perivoj, botanički vrt, arboretum, gradski park), koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu i odgojno-obrazovnu vrijednost. Na spomeniku parkovne arhitekture dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se ne narušavaju vrijednosti zbog kojih je zaštićen. RAZINA UPRAVLJANJA: županijska PROGLAŠENJE: županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba

 

POSTUPAK PROGLAŠAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

Postupak proglašavanja zaštićenih dijelova prirode u Republici Hrvatskoj definiran je odredbama Zakona o zaštiti prirode, a sastoji se od:

  • inicijative za pokretanje postupka zaštite (bilo koji zainteresirani subjekt);;
  • izrade stručne podloge kojom se utvrđuju vrijednosti i obilježja područja koje se predlaže zaštititi i način upravljanja tim područjem (MINGOR, ZZOP);
  • izrade geodetske podloge za zaštićeno područje kojom se prostorno određuje područje koje se predlaže zaštititi i osigurava podloga za upis posebnog pravnog režima – zaštićeno područje u katastar i zemljišnu knjigu;
  • donošenja izjave o osiguranim sredstvima za provođenje postupka proglašenja i upravljanje zaštićenim područjem (Hrvatski sabor za nacionalni park i park prirode, Vlada RH za strogi i posebni rezervat, županijska skupština za regionalni park, značajni krajobraz, spomenik prirode, park-šumu i spomenik parkovne arhitekture);
  • provođenja postupka javnog uvida u predloženi akt o proglašenju zaštićenog područja i stručnu podlogu s kartografskom dokumentacijom (MINGOR za nacionalni park, park prirode, strogi i posebni rezervat; županijska skupština za regionalni park, značajni krajobraz, spomenik prirode, park-šumu i spomenik parkovne arhitekture);
  • donošenja akta o proglašenju zaštite (Hrvatski sabor za nacionalni park i park prirode, Vlada RH za strogi i posebni rezervat, županijska skupština za regionalni park, značajni krajobraz, spomenik prirode, park-šumu i spomenik parkovne arhitekture, uz prethodnu suglasnost Ministarstva i/ili nadležnih tijela državne uprave).
Skip to content