Započeo petogodišnji EU projekt „DRAVA LIFE“

Krajem 2015. godine započeo je petogodišnji EU projekt „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“, na kojem je jedan od partnera i Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“. Projekt predstavlja dobar primjer međusektorske suradnje kao i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama, a obuhvaća aktivnosti na obnovi staništa, informiranju i podizanju svijesti o Natura 2000 područjima uz rijeku Dravu, kao i izradi smjernica za bolje upravljanje rijekom. Ovo je jedini hrvatski projekt koji je Europska komisija odobrila kroz program Life 2014. za projekte očuvanja okoliša.

Aktivnosti Javne ustanove „PRIRODA Varaždinske županije“ obuhvaćaju izradu i postavljanje više informativno-edukativnih točaka na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima). Cilj aktivnosti jest urediti odmorišta na području uz rijeku Dravu (za lokalno stanovništvo, izletnike i posjetitelje, bicikliste na postojećoj biciklističkoj stazi Mura-Drava bike), povećati svijest lokalnog stanovništva i posjetitelja o potrebi očuvanja vrsta i staništa uz rijeku Dravu, te utjecati na sprečavanje nepoželjnih aktivnosti na tom prostoru. Provedba najvećeg dijela projektnih aktivnosti na području Varaždinske županije planirana je u 2018. godini.

Više na: www.drava-life.hr

Skip to content