Jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum H. Baumann)

Jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum H. Baumann) nalazi se u Prilogu II. Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Habitat Directive 92/43 1993 Annex II 2004) jedna je od vrsta za koju je, u okviru ekološke mreže Natura 2000 potrebno ustanoviti područja u kojima će se održavati stabilno stanje očuvanosti.

Donedavno se smatralo da ta vrsta kod nas obitava samo u Istri, međutim danas se pouzdano zna da je ima i na Papuku, Žumberačkom gorju, u Dalmatinskoj zagori, kao i  na području Strahinjščice, Maclja i Ravne gore. U Varaždinskoj županiji obitava na nekoliko lokaliteta na Maceljskom gorju, Ravnoj gori i Kalniku.

Skip to content