Vodno gospodarstvo i ribolov u Regionalnom parku Mura-Drava

U srijedu, 18. svibnja, u Varaždinu je održan sastanak radne grupe na temu vodnog gospodarstva u sklopu izrade Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU 007). Organizator sastanaka bila je Javna ustanova Priroda Varaždinske županije i bila je to prilika da dionici iz sektora vodnog gospodarstva, hidroenergetike i zaštite prirode s područja Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije zajednički razgovaraju o očuvanju prirodnih vrijednosti područja te mogućnostima buduće zajedničke suradnje u sklopu izrade, ali i provedbe predmetnog plana upravljanja.

U sklopu izrade istog plana upravljanja u poslijepodnevnim satima održan je i okrugli stol na temu sportsko-rekreacijskog ribolova u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji, na kojem se razgovaralo o izazovima s kojima se ribolovci susreću na području rijeka Mure i Drave u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji.

Vode i vodni ekološki sustavi dominantni su ekološki sustavi na području Regionalnog parka Mura-Drava, pri čemu su pojedini stanišni tipovi određeni i kao ciljevi očuvanja za pripadajuća područja ekološke mreže. Rijeka Drava sa sedamdesetak zabilježenih vrsta predstavlja rijeku s najraznolikijom ribljom zajednicom u Hrvatskoj, od čega je dvanaest vrsta riba određeno kao cilj očuvanja za pripadajuća područja ekološke mreže Natura 2000 u Varaždinskoj županiji te je za njih potrebno osigurati povoljne stanišne uvjete u vodama. Cilj projekta u sklopu kojeg se izrađuju planovi upravljanja jest upravo razvoj odgovarajućeg okvira za upravljanje područjima ekološke mreže Natura 2000, kroz participativni dijalog sa svim dionicima koji djeluju na tom području.

 

Skip to content