ŠPILJE I JAME ZATVORENE ZA JAVNOST

Prirodno bogatstvo i posebnost Varaždinske županije su i brojni speleološki objekti, odnosno podzemna staništa Ivanščice, Kalnika i Ravne gore. Pored svojih geoloških i geomorfoloških vrijednosti, ta staništa su važna i kao nalazišta podzemne faune, dok su pojedine špilje (Vindija i Mačkova) zbog iznimnog arheološkog i paleontološkog značaja zaštićene kao paleontološki spomenici prirode.

Pojedini speleološki objekti s područja Varaždinske županije uključeni su i u Ekološku mrežu Natura 2000, kao područja važna za očuvanje ciljnog stanišnog tipa „Špilje i jame zatvorene za javnost“. Taj stanišni tip obuhvaća dijelove prirode koji zahtijevaju posebne mjere za očuvanje, odnosno špilje i jame koje nastanjuju vrlo specijalizirane ili endemične vrste prilagođene posebnim uvjetima života u podzemlju, kao i objekte koji su ključni za očuvanje vrsta s Dodatka II. EU Direktive o staništima (npr. šišmiši i vodozemci). Među takve objekte s područja Varaždinske županije ubrajaju se Cerjanska špilja,  Zdenec pri Ciglaru, Špilja pod Špicom i Mačkova špilja.

Speleološki objekti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku te prema Zakonu o zaštiti prirode imaju njenu osobitu zaštitu. Zabranjeno je oštećivati, uništavati i odnositi sige, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze, odlagati otpad ili ispuštati otpadne tvari u speleološke objekte, kao i provoditi druge zahvate i aktivnosti kojima se mijenjaju stanišni uvjeti u objektu. Također, sve vrste koje su cijelim životnim ciklusom vezane uz speleološke objekte, tzv. troglobionti, nalaze se na popisu strogo zaštićenih vrsta, što znači da ih se ne smije ubijati, uznemirivati, ugrožavati, niti uništavati im staništa. Stoga (o)čuvajmo podzemna staništa Varaždinske županije!

 

Skip to content