Projekti

PROJEKTI

Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ je pokrenula brojne projekte vezane uz uređenje i zaštitu pojedinih zaštićenih područja Varaždinske županije, čijom je realizacijom unaprijeđeneno stanje pojedinih zaštićenih lokaliteta. Ujedno, kroz partnersku suradnju na projektima predpristupnih fondova EU i pripremu projekata za daljnje financiranje od strane Svjetske banke i fondova EU, ustanova je intenzivirala svoje aktivnosti vezane uz ostvarivanje mogućnosti za financiranje projekata iz različitih izvora.

„Obnova poučne staze u Dravskoj park-šumi u Varaždinu“

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća obnovu i uređenje poučne staze u zaštićenom području Dravske park-šume u Varaždinu, kao i obnovu pratećih informativno-edukativnih sadržaja

TRAJANJE PROJEKTA: rujan 2017. – rujan 2020.

VRIJEDNOST PROJEKTA: cca 700.000,00 kuna

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

PARTNERI NA PROJEKTU: nema

IZVORI FINANCIRANJA: potpora iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (bespovratna sredstva)

STATUS PROJEKTA: U rujnu 2017. godine potpisan je Ugovor o financiranju projekta s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Ugovor o financiranju operacije 8.5.2. “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ u provedbi mjere M08 “Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i nalazi se u postupku pripreme za provedbu.

DRAVA LIFE – Integrated River Management www.drava-life.hr

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt predstavlja dobar primjer međusektorske suradnje kao i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama, a obuhvaća aktivnosti na obnovi staništa, informiranju i podizanju svijesti o Natura 2000 područjima uz rijeku Dravu, kao i izradi smjernica za bolje upravljanje rijekom. Aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije obuhvaćaju izradu i postavljanje više informativno-edukativnih točaka na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima). Cilj aktivnosti jest urediti odmorišta na području uz rijeku Dravu (za lokalno stanovništvo, izletnike i posjetitelje, bicikliste na postojećoj biciklističkoj stazi Mura-Drava bike), povećati svijest lokalnog stanovništva i posjetitelja o potrebi očuvanja vrsta i staništa uz rijeku Dravu, te utjecati na sprečavanje nepoželjnih aktivnosti na tom prostoru.

TRAJANJE PROJEKTA: 1.12.2015.-30.11.2020.

VRIJEDNOST PROJEKTA: ukupno 4.592 898,00 € (Javna ustanova 83.400,00 €)

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatske vode

PARTNERI NA PROJEKTU: WWF Austria, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode iz Varaždinske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek

IZVORI FINANCIRANJA: Europska komisija je odobrila projekt Drava Life – Integrated River Management kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz program Life 2014. za projekte očuvanja okoliša

STATUS PROJEKTA: Provedba najvećeg dijela projektnih aktivnosti na području Varaždinske županije planirana je u 2018. godini

„Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog rezervata biosfere, akronim: Tri rijeke=Jedan cilj“ www.ipa3r-1a.eu

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća različite aktivnosti na području prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koje su se provodile u cilju obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti područja uz rijeku Dravu, te uspostave suradnje između hrvatskih i mađarskih partnera na projektu. Projektne aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije odnosile su se izradu i postavljanje 2 osmatračnice za ptice na području regionalnog parka Mura-Drava u Varaždinskoj županiji zajedno s pratećim info-pločama, nabavu opreme potrebne za promatranje ptica (ključevi za prepoznavanje ptica, dalekozori, spektivi), kao i tiskanje publikacije o pticama uz Dravu u Varaždinskoj županiji.

TRAJANJE PROJEKTA: rujan 2014. – studeni 2015.

VRIJEDNOST PROJEKTA: ukupno 930.662,78 € (Javna ustanova 22.438,00€)

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

PARTNERI NA PROJEKTU: Nacionalni park Duna-Drava iz Mađarske,  Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima iz Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

IZVORI FINANCIRANJA: Projekt je financiran u sklopu Operativnog programa prekogranične suradnje IPA CBC Mađarska – Hrvatska 2007-2013.

STATUS PROJEKTA: Završen, u tijeku nastavak aktivnosti vezano uz promatranje ptica na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji

 

„Info-punkt i poučna staza Trakošćan“

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća aktivnosti rekonstrukcije, uređenja i opremanja tzv. ribarske kućice locirane u park šumi Trakošćan (uz Trakošćansko jezero) u prikladan info-punkt za posjetitelje, te osmišljavanje, izradu i postavljanje poučne staze na šetnici oko jezera (cca 20 info-ploča), s ciljem prezentacije prirodnih vrijednosti park-šume Trakošćan i pripadajućeg okolnog područja ekološke mreže NATURA 2000 područja. Realizacijom ovog projekta Trakošćan je dobio još jedan vrijedan sadržaj, kojim su brojnim posjetiteljima po prvi puta prezentirane jedinstvene prirodne vrijednosti ovog poznatog lokaliteta.

TRAJANJE PROJEKTA: travanj 2013.-travanj 2015., planiran nastavak aktivnosti

VRIJEDNOST PROJEKTA: ukupno cca 200 000 € (NIP 170.000,00 €, Javna ustanova i Dvor Trakošćan cca 30.000,00€)

NOSITELJ PROJEKTA: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

PARTNERI NA PROJEKTU: Dvor Trakošćan

IZVORI FINANCIRANJA: Projekt je financiran u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (EU Natura Integration Project – NIP), koji se odvijao u sklopu zajma Svjetske banke (IBRD 8021-HR) a obuhvaćao je ulaganja u ekološku mrežu, informacijski sustav zaštite prirode, te jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom

STATUS PROJEKTA:  U planu je nastavak aktivnosti uređenja šetnice oko Trakošćanskog jezera (prilagodba za osobe s posebnim potrebama), izgradnja mosta preko jezera, te razvoj različitih vidova stručnog vođenja i programa škole u prirodi

Uređenje, zaštita i prezentacija  gološkog spomenika prirode „Gaveznica – Kameni vrh“ u Lepoglavi

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća aktivnosti uređenja i znanstveno-popularne prezentacije geološkog spomenika prirode „Gaveznica – Kameni vrh“ u Lepoglavi. Uređeni lokalitet predstavljen je javnosti u travnju 2009. godine, a od 2010. godine organiziran je sustav prihvata i vođenja posjetitelja putem nositelja koncesijskog odobrenja (TKIC iz Lepoglave). U cilju daljnjeg razvoja lokaliteta i povećanja njegove atraktivnosti, te pružanja novih, kvalitetnijih i atraktivnijih sadržaja, na lokalitetu se u sklopu predmetnog projekta konstantno provode aktivnosti vezane uz nadopunu postojeće poučne staze, izradu i postavljanje simulacije lave i vulkanskog grotla na osnovnom ravnjaku lokaliteta, postavljanju ulazne signalizacije i slično.

TRAJANJE PROJEKTA: etapno, od 2007. godine do danas

VRIJEDNOST PROJEKTA: cca 500.000,000 kn

NOSITELJ PROJEKTA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

PARTNERI NA PROJEKTU: Grad Lepoglava, Udruga „Lepoglavski ahat“, ProGeo Hrvatska – udruga za promicanje i zaštitu geološke baštine, Turističko kulturno informativni centar d.o.o. za turizam i usluge (TKIC), Turistička zajednica grada Lepoglava, Udruga „Agroturistički klaster“

IZVORI FINANCIRANJA: INA d.d. donacija, potpore Hrvatske turističke zajednice, proračun Grada Lepoglave i proračun Varaždinske županije

STATUS PROJEKTA: Planiran je nastavak aktivnosti vezan uz daljnji razvoj znanstveno-popularne prezentacije lokaliteta, uređenja prihvatnog centra za posjetitelje i slično

„Garden of Life“

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća provedbu različitih aktivnosti na zaštićenom području spomenika parkovne arhitekture (Varaždinsko groblje)

TRAJANJE PROJEKTA: planiran

VRIJEDNOST PROJEKTA: cca 3.643.597,77 kuna

NOSITELJ PROJEKTA: Grad Varaždin

PARTNERI NA PROJEKTU: Turistička zajednica grada Varaždina i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, Parkovi d.d., Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o.

IZVORI FINANCIRANJA: sredstva operativnog programa EU Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine, sredstva iz proračuna Grada Varaždina i proračuna Varaždinske županije (obveze JU osigurati 17.420,60 kn iz Županijskog proračuna Varaždinske županije temeljem suglasnosti župana (Klasa: 612-07/17-01/4, Ur.broj: 2186/1-02/1-17-6 od 25. travnja 2017. godine)

STATUS PROJEKTA: Projekt je u travnju 2017. godine prijavljen na otvoreni natječaj odn. poziv 6c2.2. „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“

„Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća izradu planova upravljanja za područja ekološke mreže NATURA 2000 koja se nalaze na području Varaždinske županije

TRAJANJE PROJEKTA: planiran

VRIJEDNOST PROJEKTA: temeljem potpisanog sporazuma Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obvezuje se financirati sve opravdane troškove projekta te osigurati nabavu opreme za JU (automobil i slično), dok se županija obvezuje osigurati Javnoj ustanovi potrebnu administrativnu, financijsku i savjetodavnu podršku za provedbu projekta.

NOSITELJ PROJEKTA: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Uprava za zaštitu prirode

PARTNERI NA PROJEKTU: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, suradnici javne ustanove koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode

IZVORI FINANCIRANJA: sredstva operativnog programa EU Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine, sredstva iz proračuna Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

STATUS PROJEKTA: završena je izrada projektne dokumentacije, u tijeku potpisivanje Sporazuma o suradnji između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Varaždinske županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (kao i ostalih županija)

Zaštita i očuvanje bijele rode

KRATKI OPIS PROJEKTA: Obuhvaća sufinanciranje naknade vlasnicima/korisnicima kuća i gospodarskih objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda za troškove sanacije odn. održavanja krovišta tih objekata

TRAJANJE PROJEKTA: od 2010. do danas

VRIJEDNOST PROJEKTA: 700,00 kuna po gnijezdu rode, 3 gnijezda, ukupno 2.100,00 kuna godišnje

NOSITELJ PROJEKTA: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

PARTNERI NA PROJEKTU: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

IZVORI FINANCIRANJA: 50% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 50% Proračun Varaždinske županije

STATUS PROJEKTA: U 2017. godini identificirana su tri gnijezda rode, očekuje se potpisivanje  ugovora o sufinanciranju projekta za 2017. godinu između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije

Skip to content