PRAĆENJE STANJA JADRANSKE KOZONOŠKE (Himantoglossum adriaticum)

Jadranska kozonoška najveća je europska orhideja koja nerijetko doseže visinu od jednog metra, a najveća zabilježena jedinka u Hrvatskoj bila je visine 120 cm. Kod mnogih jedinki kozonoške čak polovica ukupne visine otpada na cvat, a za vrstu je karakterističan osebujan oblik medne usne koja može biti duga do 7 cm. Zanimljivo je da se oko biljaka u cvatu širi neugodan miris koji privlači oprašivače.

Kao i ostale vrste orhideja, jadranska kozonoška je strogo zaštićena vrsta prema Zakonu o zaštiti prirode. Također, vrsta se nalazi na dodacima II i IV Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore te su kroz uspostavljanje ekološke mreže Natura 2000 određena područja važna za njezino očuvanje, neka od njih i na području Varaždinske županije.

U kontinentalnoj Hrvatskoj vrsta se javlja uglavnom u brdskom području s blagom klimom na karbonatnoj podlozi, najčešće na južnoj ili zapadnoj ekspoziciji. Tipično stanište kozonoške su rubni dijelovi livada uz šikare i šume na suhim, sunčanim do polusjenovitim terenima. Manji broj jedinki može se pronaći i na otvorenim livadama ili u sklopu šumske vegetacije. Treba napomenuti da iako vrsti odgovaraju određeni stadiji sukcesije, daljnjim napredovanjem prema šumi takve površine prestaju biti pogodne za kozonošku te ona s njih nestaje.

Kozonoška se u punoj fazi cvatnje najčešće može pronaći od sredine svibnja do sredine lipnja, ovisno o ekološkim čimbenicima i geografskom području. Stoga se u tom razdoblju vrši i praćenje stanja vrste, brojanjem svih cvatućih jedinki na odabranim plohama. Ove godine praćenje stanja jadranske kozonoške vršeno je na lokalitetima unutar dva područja ekološke mreže (Ljubeščica i Livade kod Hudinčeca), na kojima je zabilježena nešto veća brojnost nego proteklih godina.

Skip to content