Poziv za uključivanje u akciju prebrojavanja kockavice u 2018. godini na području Varaždinske županije

Pozivaju se sve osnovne i srednje škole s područja Varaždinske županije da se uključe u akciju prebrojavanja kockavice (Fritillaria meleagris L.), ugrožene i rijetke biljne vrste koja se ubraja među zaštićene biljne vrste Republike Hrvatske (Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama, NN, broj 144/13, 73/16).

Zbog nestanka i degradacije vlažnih staništa na kojima raste kockavica je postala ugrožena i rijetka biljna vrsta, zbog  čega je potrebno evidentirati lokacije na kojima raste, pratiti njenu brojnost, kao i provoditi dodatne aktivnosti na očuvanju vlažnih staništa. Kockavica nastanjuje vlažne livade, riječne doline te svijetle, otvorene i vlažne šikare i šume. Cvate tijekom ožujka i travnja, kada je najbolje vrijeme za provođenje akcije prebrojavanja jedinki kockavice. Podaci prikupljeni prema standardnim metodama za inventarizaciju i praćenje vaskularne flore šalju se Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.

Ukoliko uočite kockavicu ili Vam je poznat neki od lokaliteta na kojima ona raste molimo Vas da nalaz javite u Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na Varaždinske županije (zastita.prirode@vz.t-com.hr  ili na broj telefona: 042 300 640), te da se uključite u akciju prebrojavanja kockavice.

kockavica

Skip to content