O nama

„PRIRODA Varaždinske županije“ je javna ustanova koja je osnovana temeljem Zakona o zaštiti prirode s ciljem upravljanja zaštićenim područjima Varaždinske županije.

Kao zasebna pravna osoba, JU „PRIRODA Varaždinske županije“ započela je svoj kontinuirani stručni rad početkom 2001. godine i jedna je od prvih takvih županijskih ustanova koje su osnovane u Republici Hrvatskoj.

Sjedište javne ustanove je u Varaždinu, Ulica Stanka Vraza 4 (3 kat).

Matični broj: 1511718

OIB: 41913392636

IBAN: HR04223600001102889910, Zagrebačka banka d.d.

 

OSNIVANJE I RAD

Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ je osnovana u lipnju 1999. godine donošenjem Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske županije, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode i Zakona o ustanovama. Osnivač javne ustanove je Varaždinska županija.

Ustanova obavlja djelatnost utvrđenu zakonom, odlukom o osnivanju i statutom ustanove. Osnovna djelatnost ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti na području Varaždinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja, te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Ustanova može obavljati i druge poslove koji služe obavljanju navedenih djelatnosti, ako se oni u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz opisanu djelatnost. Za gospodarsko korištenje prirodnih dobara ili obavljanje druge djelatnosti u zaštićenim područjima kojima upravlja, Ustanova može dati koncesijsko odobrenje na vrijeme do 3 (tri) godine pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zaštiti prirode.

Rad Ustanove financira se iz sredstava županijskog proračuna osiguranih za tu namjenu, iz sredstava koje ustanova stekne obavljanjem vlastite djelatnosti, kao i iz drugih zakonom predviđenih izvora (donacije i slično).

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Upravno vijeće upravlja Ustanovom, a ravnatelj je voditelj Ustanove.

 

CILJEVI I ZADAĆE

Osnovni ciljevi i zadaće u radu Javne ustanove „PRIRODA Varaždinske županije“ usmjereni su na:

 • uspostavu sustava upravljanja zaštićenim dijelovima prirode u Varaždinskoj županiji;
 • uspostavu i vođenje baze podataka o zaštićenim dijelovima prirode i ostalim prirodnim vrijednostima u Varaždinskoj županiji;
 • pokretanje i provođenje aktivnosti zaštite, uređenja i prezentacije zaštićenih dijelova prirode u Varaždinskoj županiji;
 • publiciranje podataka, izvješća i radova o zaštićenim dijelovima prirode i ostalim prirodnim vrijednostima Varaždinske županije.

 

UPRAVNO VIJEĆE

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana. Upravno vijeće obavlja poslove i zadaće određene Zakonom o zaštiti prirode, Odlukom o osnivanju i Statutom Ustanove.

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode, predsjednika i članove Upravnog vijeća ustanove imenuje i razrješuje izvršno tijelo Varaždinske županije (župan). Upravno vijeće se imenuje na razdoblje od 4 godine.

Temeljem Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj 64/2021), članovi Upravnog vijeća JU „Priroda Varaždinske županije“ su:

 • Zdenko Đuras, predsjednik;
 • dr. sc. Lovorka Gotal Dmitrović, članica;
 • Ivica Dugački, član;
 • Andrejka Hrenić, članica;
 • Alenka Car, članica (predstavnik zaposlenika).

 

DJELATNICI

Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ trenutno ima zaposlene četiri osobe:

 • Sanja Kopjar, dipl.ing. agronomije – ravnateljica;
 • Alenka Car, dipl.ing. biologije;
 • Nikola Ščuric, dipl. agroekonomist;
 • Marijeta Barlek, mag.educ.philol.croat.
 • Luka Fijačko, mag. ing. silv.
Skip to content