Može li kebrač ponovno rasti na dravskim sprudovima?

Kebrač (Myricaria germanica), kritično je ugrožena biljna vrsta u Europi koja raste na dinamičnim riječnim staništima poput šljunčanih sprudova i pokazatelj je zdravih i prirodnih rijeka. Ova je grmolika biljka nekada bila česta i na dravskim sprudovima, dok je danas gotovo u potpunosti nestala i možemo ju još pronaći samo na doprirodnim staništima poput šljunčara ili kanala. Jedno od takvih staništa je i šljunčara Turnišće u Sračincu, s koje je zbog radova iskapanja šljunka, pronađene jedinke kebrača trebalo hitno premjestiti na povoljna prirodna staništa uz rijeku Dravu. U protivnom, biljka bi bila uništena uslijed eksploatacije šljunka.

Stoga je u petak, 9. prosinca, u organizaciji JU PRIRODA Varaždinske županije održana akcija presađivanja kebrača, sa šljunčare Turnišće na dravske sprudove nizvodno od Ormoškog jezera. Budući da se kebrač u Hrvatskoj nalazi na popisu strogo zaštićenih biljnih vrsta, za tu je aktivnost trebalo ishoditi i dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a sama je akcija provedena uz stručno vodstvo predstavnika Zavoda za zaštitu okoliša i prirode nadležnog ministarstva. Tridesetak mladih biljaka kebrača iskopano je sa supstratom u kojem su biljke rasle na šljunčari te odvezeno i posađeno na dravskome sprudu. Presađena su i dva velika grma kebrača, koja su djelatnici Srednje škole „Arboretum Opeka“ prethodno i orezali. Od orezanih grančica napravit će se reznice i pokušati razmnožiti u Srednjoj školi Arboretum Opeka, kao i u Botaničkom vrtu u Zagrebu. Na taj se način pokušava očuvati ova kritično ugrožena biljka, a dobivene sadnice moći će se koristiti i za neke buduće akcije sadnje i ponovne pokušaje vraćanja kebrača na rijeku Dravu.

Naime, ova akcija nije prvi pokušaj vraćanja kebrača na neobrasle površine šljunčanih i pješčanih dravskih sprudova, budući da su slične aktivnosti provedene i u drugim europskim zemljama, a tijekom 2018. i 2019. godine i u Hrvatskoj na području Legrada, u sklopu projekta Drava Life. Tada akcija nažalost nije bila uspješna, no mi se nadamo da ćemo naš kebrač sa šljunčare Turnišće ipak pronaći kako uspješno raste i prilikom našeg idućeg obilaska rijeke Drave

Kebrač je grmolika biljka koja može narasti u visinu do gotovo 2 metra. Raste na šljunčanim i pjeskovitim podlogama, preferira vrlo vlažno tlo, no dobro uspijeva i na sušnijim tlima. Grane ove biljke su uspravne i ogoljele, pri čemu su jednogodišnje grane kraće i zelene, dok su višegodišnje smeđe i drvenaste. Ova biljka ima i posebnu prilagodbu koja joj omogućuje da preživi i prilikom suše, a riječ je o dubokom korijenju koje i za najsušnijih razdoblja i niskih vodostaja rijeka može upiti tekućinu iz tla i na taj način preživjeti. Nedostatku vode prilagođava se i vrlo malom površinom lista. Kebrač voli sunce, ali ne prejako i intenzivno, stoga raste na blago osunčanim terenima. Prema međunarodnoj uniji za očuvanje prirode (IUCN), kebrač je kritično ugrožena vrsta (CR) jer ima izuzetno visok rizik od izumiranja u prirodi.

 

Skip to content