Jadranska kozonoška (Himantoglossum adriaticum H. Baumann)

…jedna je od biljnih vrsta s Priloga II. EU Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore…

Skip to content