Istraživanja

U okviru svojih aktivnosti Javna ustanova „PRIRODA Varaždinske županije“ prikuplja podatke o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije, te su u tom smislu provedena slijedeća istraživanja vrsta i staništa odnosno izrađeni elaborati, stručne podloge te projekti zaštite i obnove:

Godina: 2004/2007 Naziv: Prikupljanje podataka o šumskim zajednicama, flori i fauni Dravske park-šume u Varaždinu u okviru izrade programa unapređenja i zaštite šumskih ekoloških sustava Autor: Šumarski institut Jastrebarsko, E. Flajšman, dipl.ing.biol., JU Varaždinske županije
Godina: 2006. Naziv: Inventarizacija raslinja s analizom postojećeg stanja u perivoju uz dvorac u Novom Marofu, te izrada projekta zaštite i obnove Autor: Studio perivoj d.o.o. (mr.sc. Dobrila Kraljić, ovlaštena krajobrazna arhitektica i suradnici
Godina: 2006. Naziv: Inventarizacija raslinja s analizom postojećeg stanja u Arboretumu Opeka Autor: Šumarski institut Jastrebarsko
Godina: 2006. Naziv: „Rijeka Plitvica“ – stručna podloga za zaštitu Autor: Državni zavod za zaštitu prirode (V. Hršak i suradnici)
Godina: 2008. Naziv: Inventarizacija raslinja s analizom postojećeg stanja u perivoju uz dvorac u Vidovcu, te izrada projekta zaštite i obnove Autor: Studio perivoj d.o.o. (mr.sc. Dobrila Kraljić, ovlaštena krajobrazna arhitektica i suradnici)
Godina: 2009. Naziv: Inventarizacija flore, staništa, riba i herpetofaune područja potoka Zbel Autor: Državni zavod za zaštitu prirode (I. Boršić, A. Duplić, D. Jelić, V. Posavec-Vukelić)
Godina: 2009. Naziv: Inventarizacija geoloških spomenika i geološke raznolikosti Varaždinske županije Autor: Hrvatski geološki institut; dr.sc. Antun Šimunić, dipl.ing.geol.
Godina: 2009. Naziv: Istraživanje populacija i kartiranje staništa biljnih svojti: alpski jaglac (Primula auricula), kranjski ljiljan (Lilium carniolicum), lukovićavi ljiljan (Lilium bulbiferum), crveni likovac (Daphne cneorum), mirisni vranjak (Gymnadenia odoratissima) i crvena vratiželja (Anacamptis pyramidalis) na području Ivanščice u Varaždinskoj županiji Autor: Planinarsko društvo Ravna gora Varaždin; Dubravko Šincek i suradnici (Ž. Remar, B. Getoš dipl.ing.biol., Lj. Borovečki-Voska dipl.ing.kem. i biol.)
Godina: 2009/2010. Naziv: Projekt zaštite i očuvanja barskog staništa u Dravskoj park-šumi u Varaždinu Autor: Prva gimnazija Varaždin i GLOBE program Medicinske škole u Varaždinu
Godina: 2010. Naziv: Istraživanje populacija i kartiranje staništa tise (Taxus baccata) na području Ivanščice i Ravne gore u Varaždinskoj županiji Autor: Planinarsko društvo Ravna gora Varaždin; Dubravko Šincek i suradnici (Ž. Remar, B. Getoš dipl.ing.biol, Lj. Borovečki-Voska dipl.ing.kem. i biol.)
Godina: 2010. Naziv: Praćenje populacija i kartiranje staništa biljnih svojti: alpski jaglac (Primula auricula), kranjski ljiljan (Lilium carniolicum), lukovičavi ljiljan (Lilium bulbiferum), crveni likovac (Daphne cneorum), mirisni vranjak (Gymnadenia odoratissima) i crvena vratiželja (Anacamptis pyramidalis) na području Ivanščice u Varaždinskoj županiji Autor: Planinarsko društvo Ravna gora Varaždin; Dubravko Šincek i suradnici (Ž. Remar, Lj. Borovečki-Voska dipl.ing. kem. i biol.)
Godina: 2010. Naziv: Krajobrazna studija perivoja uz dvorac u Klenovniku (inventarizacija biljnog materijala s analizom krajobraza) Autor: Studio perivoj d.o.o. (mr.sc. Dobrila Kraljić, ovlaštena krajobrazna arhitektica i suradnici
Godina: 2010./2011. Naziv: Istraživanja staništa, flore i faune oko Trakošćanskog jezera za potrebe postavljanja poučne staze Autor: M. Vidović, prof. biol. i V. Borak, prof. kem. i biol.
Godina: 2011. Naziv: Istraživanje populacije crnkaste sase Pulsatilla pratensis (L.) Miller ssp. Nigricans (Störck) Zam. na području Varaždinske županije Autor: Planinarsko društvo Ravna gora Varaždin; Dubravko Šincek i suradnici (Ž. Remar, B. Getoš dipl.ing.biol., Lj. Borovečki-Voska dipl.ing.kem. i biol.)
Godina: 2012. Naziv: Praćenje populacija i kartiranje staništa biljnih svojti: alpski jaglac (Primula auricula), kranjski ljiljan (Lilium carniolicum), lukovičavi ljiljan (Lilium bulbiferum), crveni likovac (Daphne cneorum), mirisni vranjak (Gymnadenia odoratissima) i crvena vratiželja (Anacamptis pyramidalis) i tisa (Taxus baccata) na području Ivanščice u Varaždinskoj županiji Autor: Planinarsko društvo Ravna gora Varaždin; Dubravko Šincek i suradnici (Ž. Remar, Lj. Borovečki-Voska dipl.ing. kem. i biol.)
Godina: 2012. Naziv: Studija zaštite i obnove spomenika parkovne arhitekture Arboretuma Opeka u Vinici Autor: Studio perivoj d.o.o. (mr.sc. Dobrila Kraljić, ovlaštena krajobrazna arhitektica i suradnici)
Godina: 2011./2013. Naziv: Stručna podloga za zaštitu dijela Hrvatskog zagorja u kategoriji regionalni park/park prirode Autor: Državni zavod za zaštitu prirode
Godina: 2013. Naziv: Inventarizacija herpetofaune Varaždinske županije s posebnim naglaskom na distribuciju zmija otrovnica Autor: Hrvatsko herpetološko društvo HYLA, Zagreb (Boris Lauš i Igor Vilaj)
Godina: 2013./2014. Naziv: Izrada projektne dokumentacije za zaštitu i obnovu dijela perivoja uz Križovljangrad Autor: Studio perivoj d.o.o. (mr.sc. Dobrila Kraljić, ovlaštena krajobrazna arhitektica i suradnici)
Godina: 2014. Naziv: Monitoring ptica i staništa na području rijeke Drave u Varaždinskoj županiji Autor: Savez udruga Dravska liga (Ivan Grlica)
Godina: 2014. Naziv: Istraživanje helokrenih izvora na području Ivanščice u Varaždinskoj županiji Autor: Planinarsko društvo Ravna gora Varaždin; Dubravko Šincek i suradnici (Lj. Borovečki-Voska dipl.ing. kem. i biol.)
Godina: 2014. Naziv: Istraživanje biljnih zajednica brdskih travnjaka na području Varaždinske županije – I. faza – područje Maceljskog gorja i Ravne gore Autor: Planinarsko društvo Ravna gora Varaždin; Dubravko Šincek i suradnici (Lj. Borovečki-Voska dipl.ing. kem. i biol.)
Godina: 2015. Naziv: Monitoring ptica i staništa rijeke Drave u Varaždinskoj županiji – dionica Dubrava Križovljanska – Otok Virje Autor: Savez udruga Dravska liga (Ivan Darko Grlica)
Godina: 2015. Naziv: Inventarizacija faune danjih leptira i vretenaca na Natura 2000 područjima, livadama uz rijeku Bednju Autor: Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla (Ana Štih, Toni Koren, Mladen Zadravec, Stanislav Gomboc)
Godina: 2015. Naziv: Istraživanje biljnih zajednica brdskih travnjaka na području Varaždinske županije – II. faza – područje Ivanščice i zapadni dio Varaždinsko-topličkog gorja Autor: Planinarsko društvo “Ravna gora” Varaždin (Dubravko Šincek, Ljiljana Borovečki-Voska)
Godina: 2016. Naziv: Inventarizacija i vrednovanje faune noćnih leptira na Natura 2000 područjima, livadama uz rijeku Bednju Autor: Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla (Toni Koren, Mladen Zadravec)
Godina: 2016. Naziv: Istraživanje biljnih zajednica brdskih travnjaka na području Varaždinske županije – II. faza – područje Kalničkog gorja u Varaždinskoj županiji i istočni dio Varaždinsko-topličkog gorja Autor: Planinarsko društvo “Ravna gora” Varaždin (Dubravko Šincek, Ljiljana Borovečki-Voska)
Godina: 2016. Naziv: Monitoring NATURA 2000 vrste Himantoglossum adriaticum H.Baumann na području Varaždinske županije Autor: Planinarsko društvo “Ravna gora” Varaždin

(Dubravko Šincek)

Godina: 2017. Naziv: Kartiranje Natura 2000 ciljne vrste žuti mukač (Bombina variegata) na odabranim Natura 2000pSCI područjima vršni dio Ivanščice (HR2000371) i vršni dio Ravne gore (HR2000369) u Varaždinskoj županiji Autor: Udruga Hyla (T. Koren, B. Lauš)
Godina: 2017. Naziv: Kartiranje Natura 2000 ciljnih vrsta vodozemaca i gmazova: crveni mukač (Bombina bombina) i barska kornjača (Emys orbicularis), te monitoring vrste veliki dunavski vodenjak (Triturus dobrogicus) na Natura 2000pSCI području – Gornji tok Drave (HR5000014) u Varaždinskoj županiji Autor: Udruga Hyla (T. Koren, B. Lauš)
Skip to content