Istraživanja vlažnih staništa Ivanščice i Ravne gore

Na područjima ekološke mreže Vršni dio Ivanščice i Vršni dio Ravne gore proteklih su dana provođena istraživanja vlažnih staništa, odnosno pojedinih Natura vrsta koje su određene kao ciljne za ta područja ekološke mreže. U cilju određivanja inicijalnog stanja populacije te utvrđivanja brojnosti, rasprostranjenosti, površine, kvalitete i veličine staništa, istraživane su vrste gorski potočar (Cordulegaster heros) i žuti mukač (Bombina variegata). Rezultati provedenih istraživanja pokazuju da je priroda Varaždinske županije još uvijek relativno dobro očuvana, što dokazuje i prisustvo pojedinih drugih strogo zaštićenih vrsta poput potočnog raka (Austropotamobius torrentium) ili plemenitog (riječnog) raka (Astacus astacus).

Vlažna i močvarna staništa Ivanščice i Ravne gore nalaze se uz potoke, izvore te u dubokim, sjenovitim dolinama, a specifični uvjeti vlažnih staništa važni su za opstanak brojnih vrsta vodozemaca (poput žutog mukača) i beskralješnjaka (poput gorskog potočara). Žuti mukač je vodozemac koji nastanjuje pretežito šumska staništa, za život su mu važne privremene stajaće vode u kojima se i razmnožava, dok za polaganje jaja koristi razne tipove vodenih staništa u blizini šume, poput jezera, lokva, močvara te potoka i rijeka. Gorski potočar je vrsta vretenca koja nastanjuje brze i hladne gorske potoke i rječice koji protječu šumskim područjem, a hrani se na rubovima šuma, šumskim prosjekama ili šumskim proplancima nastojeći se uvijek držati sjene.

Istraživanja gorskog potočara i žutog mukača provode vrijedni stručnjaci Prirodoslovnog odjela Gradskog muzeja Varaždin (kojima zahvaljujemo i na dostavljenim fotografijama), a radi se o aktivnostima planiranim u okviru Plana upravljanja područjima ekološke mreže Strahinjčica i Vršni dio Ivančice (PU 075) te Plana upravljanja područjem ekološke mreže Vršni dio Ravne gore i spomenicima prirode Mačkova pećina i Vindija (PU 051), koji su doneseni tijekom 2023. godine.

Skip to content