Drava – rijeka s najraznolikijom ribljom faunom

Jeste li znali da je Drava rijeka s najviše vrsta slatkovodnih riba u Hrvatskoj te da u njoj nalazimo i pet endemskih vrsta dunavskog slijeva (mladica, plotica, balonijev balavac, prugasti balavac i mali vretenac)?  To je samo jedna od zanimljivosti vezanih uz faunu riba rijeke Drave koju smo mogli čuti na zanimljivom predavanju, koje je 12. travnja u sklopu Srijede u Muzeju održao dr.sc. Mišel Jelić, kustos Prirodoslovnog odjela Gradskog muzeja Varaždin.

Povod za ovo predavanje bilo je predstavljanje publikacije Ribe rijeke Drave izdane u nakladi Javne ustanove Priroda Varaždinske županije, a nastale kao rezultat istraživanja u sklopu projekta Riverside, provedenog 2021. godine na devet lokacija na starom toku rijeke Drave i kanalima uz dravske akumulacije u Varaždinskoj županiji. U publikaciji je predstavljeno 45 vrsta riba (od ukupno 74 koliko ih je prisutno u rijeci Dravi), s naglaskom na tzv. Natura vrste koje su ciljevi očuvanja za pojedina područja ekološke mreže Natura 2000 uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji.

Ribe su najraznolikija i najmnogobrojnija, a ipak najslabije istražena skupina kralješnjaka. Neizostavan su dio sveukupne biološke raznolikosti i jedan od najboljih pokazatelja stanja vodenih ekosustava, u kojima imaju višestruku ulogu. U novije vrijeme, djelovanjem čovjeka na prirodna staništa, mijenjaju se i zajednice riba, mnoge su vrste gotovo nestale ili su se njihove populacije znatno smanjile. Nadamo se da će ova publikacija pridonijeti boljem poznavanju dravske faune riba, kao i osvijestiti važnost njihove zaštite i očuvanja.

Skip to content